Библиография

AbramowiczA., 1967. Wiek archeologii. W-wa.

Alexandrowicz St., 1971. Nowe zrodlo ikonograficzne do oblezenia Polocka w 1579 r. // Kwartalnik Historii Kultury materialnej. № 1.

Antoniewicz J., 1950/51. Jozef Narunski-polski inwentarisator grodzisk w XVII wieku w Prusach // Wiadomosci archeologiczne. 1950/51. T. 17.

Arne T. J., 1952a. Die Naragertrade und die sowietrussische Forschung // Acta Archeologica. Kobenhavn. Vol. XXIII.

Arne T. J., 1952b. Det vikingatida Gnezdovo Smolenska foregor gare // Archeologiska forakningar och fynd. Stockholm.

Arne. T. J., 19526. Die Varagerfrage und die sowjetrussische Forschung // Acta archeologica. Kobenhavn.

Avdusin D., 1969. Smolensk and Varangians: According to the archeological data // Norwegian archeological Review. Vol. 2—4.

Avdusin D. A., 1977. Gnezdovo — der Nachbar von Smolensk // Zeit- schrift fur archeologie. № 11.

Blindheim Ch., 1970. Comments on Smolensk and the Varangians according to the archeological Data // NAR. Vol. 3.

Brenztejn M., 1930. Adam-Honory Kirkor. Wilno.

Bulkin V. A., 1973. On the Classification and Interpretation of Archeological Material from the Gnezdovo Cemetry // NAR. Vol. 6.

Chodakowski Z. D., 1818. О slowiariszczyznie przed chrezcianstwem // Cwiecenia naukowe. Kremieniec. № 5, dz. 11.

Chodynicki K., 1926. Ze studiow nad dziejopisartwem, rusko-litewskim // Alaenqum Wilenskie. Wilno.

Chwalewik E., 1927. Zbiory polskie archiwa biblioteki gabinetu muzea i inne zbiory pamiqtek w Ojczyznie i Obczyznie. W-wa. T. 1,2.

Durczewski Zd., 1937. Grod litewski na Starym Zamku w Grodnie (XIII— XIV ww.) // Kurjer Litewski-Naukowy. Wilno. № 47.

Durczewski Zd., 1938a. Doniesle wyniki prac wykopaliskowych na Starem Zamku w Grodnie w latach 1937—1938 // Kurier Litewski-Naukowy. Wilno. № 39.

Durczewski Zd., 1938b. Z warsztatu pracu wykopaiskowej w Starem Zamku // Dzennik kresowy. VII, № 180.

Durczewski Zd., 1939. Stary zamek w Grodnie w swietle wykopalisk, doko- nanych w latach 1937—1938 // Otbitka z czasopisma “Niemen”. Grodno. № 11.

Goroschankin J. N, 1884. Memoire sur des herbies de L’universite impe- riale de Moscou et de la societe imperiale des Naturalistes de Moscou // Bull. Soc. Nat. Moscou.

Grory о groby litwinow // Tygodnik Peterburski. 1836. N 32.

GwagninAL, 1578. Sarmatiae Europa decriptio. Cracowiae.

GwagninAL, 1611. Kronika Sarmacjey Europskiej. Krakow.

Hasak M., 1902. Die romanische und gothische Baukunst. Stuttgart.

Jakimowicz R., 1938. Prawda о Gorze Zamkowej w Grodnic // “Mar- cholt”. W-wa. T. 2.

Jakimowicz R., 1939. Dawidgrudek. Pinsk.

Jaroszewicz-Kleindienst B., 1975. W krugu bohomistycznych zaintereso- wan Adama Honorego Kirkora // Pamietnik Sowiariski. T. XXV

Jodkowski J., 1933. О znakach na cegle “teremu” w Grodnie // Wiado- mosci numizmatycmo-archeologiczue. Krakow. T. 15.

Jodkowski J., 1934. Grodno wczesnosredniowieczne w siwietle prac wykopaliskowych dokonanych krolewskim zamku starym w grodnie 1932 i 1933. W-wa.

Jodkowski J., 1936. Swiatynnia warowna na Kolozy w Grodnie. Grodno.

KirkorA., 1842. Nowiny z Wilna // Tygodnik Peterburski. Listopad, 3/15.

KirkorA., 1874. О literaturzc pobratymczych narodow slowianskich. Krakow.

KirkorA., 1978. Przeszlosc umiera dwa razy. Krakow.

Kivikoski E., 1970. Comments on Smolensk and the Varangians according to the archeological data // NAR. Vol. 3.

Klein L. S., 1973. Soviet Archeology and the Role of the Vikings in the Early History of the Slavs//NAR. Vol. 6.

Kraushar A., Towarzystwo Warszawskie Przyiacol Nauk, 1800—1832. Krakow; W-wa, 1900—1906. T. 1.

Kroe G. O., 1892. Stanislaw August jako archeolog // Wiadomosci numi- smatyczno-archeologiczne. W-wa. Vol. 1—2.

Kulczynski I., 1733. Specimen Ecclesice Ruthenice. Roma.

Lebedev G. S., Nazarenko V. A., 1973. The Connections between Russians and Scandinavians in the 9th-llth Centuries // NAR. 1973. Vol. 6.

Limanowski M., 1936. Apeluje bozpossposrednio do pana ministra // Slowo. № 325.

Lippoman J., 1832. Zastanowienie si^ nad mogitami, pustemi siedli- skami i zamczyskami okopanemi zmijowymi walami. Krotki rys historyczny naplywu z Azyi roznych barbarynskich ludow, z poszukiwaniem, ktoryby z nich usypal te ziemne pamiqtki i Rzut oka od utworzenia si^ panstw slowianskich na dalsze zdarzenia ludow te zabytki obsiaduj^czych az do naszych czasow. — Wilno:

Lowmianski H., 1967. Poczatki Polski. Warszawa. T. 3.

Maslanka II, 1965. Zorian Dolqga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpfyw na polskie pismiennictwo romantyczne. Wroclaw; W-wa; Krakow.

Mienicki W., 1892. Wykopalisko w Mosarzu // Wiadomosci archeolo- giczne-numismatyczno. Warszawa. V. 1—2.

Narbutt I., 1818. Badania starozytnosci Literwskich. О kurchanach // Tugodnik Wileriski. T. 6, N 123. S. 161—168.

Narbutt I., 1835—1841. Dzieje starozytne narodu litewskiego. Wilno. T. 1—9.

Narbutt T, 1956. Pomnijesze pisma historyczne. Wilno.

Niesieki, 1728. Kronika Polska: Metropolia Puska. Lwow.

Nosek Stm, 1967. Zaris historyi badan archeologicznych w Malopolsce. Wroclaw; W-wa; Krakow.

Paperbrochium: Ephemerides Greco-Moscae //Acta Sanctorum, mensis October. Venetiis. 1755.

Plater A., 1848. Ueber alte Graber und Altertiimer in Ponisch-Livland. Riga.

Poppe A., 1966. Fimdacja biskupstwa smolenskiego // Przeglqd histo- ryczny. Z. 4.

Poppe A., 1968. Panstwo i kosciol na Rusi w XI w. W-wa.

Poppe D. A., 1967. Dziedzice na Rusi // Kwartalnik Historiczny. W-wa. № 1.

Rawita-Gawronski Fr., 1898. Zoryan Dolqga Chodakowski, jego zycie i praca. Lwow.

Slownik, Gawror 1885. — Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego. T. 6. W-wa, 1885.

Solovjev A. W, 1936. Новые раскопки в Гродне и их значение для русской истории // Zapiski russkiego naucznego Instytutu w Belgradie. Belgrad. T. 13.

Stebelski J., 1781. Dwa wielkia swiatia na horizoncie Polozkim. Wilno. Stolzman M., 1973. Czasopisma wileriskie Adama Honorego Kirkora / Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego: CCCXXI. Prace historyczno- literackie, zeszyt 26, Warszawa-Krakow.

Stryjkowski M., 1582. Kronika polska, litewska, zmudska i wszystkiej Rusi. Kruliewec.

Strykowski M., 1846. Kronika Polska, Litewska. Zmodska i Wazytkiei Rusi... W-wa. T. 1, 2.

Strykowski M., 1847. Kronika Polska, Litewska, Zmodska i Wazytkiei Rusi... W-wa.

Tyszkiewicz E., 1837. Wiadomasc о kurchanach // Tydodnik Peterbyrski. № 94.

Tyszkiewicz E., 1847. Opisanie powiatu Borysowskiego. Wilno. Tyszkiewicz E., 1849. Badania archeologiczne nad zabytkami przedmio- tow sztuki remiosl i t. d. w dawniej Litwie i Rusi Litowskiej. Wilno.

Tyszkiewicz E., 1874. Archelogija na Litwie 11 Rocznik dia Archeologow. Krakow. Rok 1871.

Tyszkiewicz K., 1871. Wilija ijej brzegi. Drezno.

Tyszkiewicz K., 1859. — Wiadomosc historyczna о zamkach, horodysz- czach i okopiskach starozytnych na Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno.

Wasilewski T, 1968. Reci Polockaja zemija 11 Kwartalnik Histori i kultury Materialnej. W-wa. T. 16, № 2.

Wilczinski Fr., 1836. Wedrowki do gor Litwy zaozyciela Ljcian // Tygo- dnik Peterburski. 1836. T. 172. S. 221—228.

WojciechowskiJ., 1938. Stary zamek w Grodnie. (оттиск: Bulletin historii sztuki i kultury. T. 6). W-wa.

Zawisza J., 1872. Mereszawskie okopisko i josioro Switiez // Biblioteka Warszawska.

№ 137. 11 ноября 1877... //Древности: TMAO. M., 1880. T. 8.

№ 69. 1871 [Письмо A. M. Сементовского] // Древности: TMAO. M., 1873. T. 3. [Вып. 3].

№ 78. 1873 //Древности: TMAO. M., 1873. T. 4, вып. 1.

№ 94. 1874 //Древности: TMAO. M., 1876. T. 6, вып. 1—3.

A. M. Сементовский. Некролог // Виленский вестник. 1893. № 36. С. 2.

Абрамов И. С., 1913. К характеристике читателя пушкинского времени // Пушкин и его современники. СПб. Т. 16.

Авдусин Д. А., 1949. Варяжский вопрос по археологическим данным // КСИИМК. Вып. 30.

Авдусин Д. А., 1951. Раскопки в Гнёздове // КСИИМК. Вып. 38.

Авдусин Д. А., 1953. Раскопки Гнёздовских городищ в 1953 г. // Вести. МГУ. № 11. Сер. обществ, наук. Вып. 4.

Авдусин Д. А., 1967. К вопросу о происхождении Смоленска и его первоначальной топографии // Смоленск. К 1100-летию первого упоминания города в летописи. Смоленск.

Авдусин Д. А., 1972. Гнёздово и Днепровский путь // Новое в археологии. М.

Авдусин Д. А., 1977. Археология СССР. М. Авдусин Д. А., 1979. О Гнёздове и Смоленске // Вести. МГУ. Сер. 8, История. № 4.

Авдусин Д. А. 1979. О Гнездове и Смоленске // Вестник Московского Университета. Сер. 8. История, №4. С. 42—49.

Авдусин Д. А., 1989. Основы археологии. М.

Авдусин Д. А., Каменецкая Е. В., Пушкина Т А., 1976. Раскопки в Гнёздово // АО 1975 г. М.

Авдусин Д. А., Мельникова Е. А., 1985. Смоленские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1968 гг.) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1984 г. М.

Авдусин Д. А., Пушкина Т А., 2014. Гнёздово // Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. М.

Авдусин Д. А., Пушкина Т. А., 1989. Три погребальные камеры из Гнёздова // История и культура древнерусского города: (к 60-летию

В. Л. Янина). М.

Авдусин Д. А., Асташова Н. И., Сапожников И. В., 1977. Раскопки в Смоленске // АО 1976 г. М.

Авенариус Н. П., 1868. Загадочная монета // Всемирная иллюстрация. СПб.

Авенариус Н. П., 1872. Нечто о куне // ИРАО. СПб. Т. 7, вып. 1—4.

Авенариус Н. П., 1890. Дрогичин Надбужский и его древности // МАР. СПб. № 4.

Авенариус Н. П., 1892. Несколько слов о дрогичинских пломбах // ЗРАО. Новая серия. Ч. 6, вып. 1, 2.

Авенариус Н. П., 1897. Еще несколько слов о дрогичинских пломбах // Тр. IX АС. Т. 2.

Авенариус Н. П., 1904. Варшавские воспоминания // Исторический вестник. Т. 96, № 5.

Ад Рэдакцьй // Беларусю Пстарычны Агляд, 1994. С. 3—4.

Адамович С. А., Гилетг В. А., 1973. Раскопки в Заславле // АО 1972 г. М.

Аделунг Ф., 1817. Предложение об учреждении русского национального музея // Сын Отечества. Ч. 37.

Аделунг Ф., 1863. Древнейшие путешествия иностранцев по России // ЧОИДР. Вып. 2, разд. 3.

Акты Брестского земского суда Вильна, 1867.

Акты Гродненского земского суда. Вильна, 1865.

Александров Д. Н., Володихин Д. М., 1993. Битва между Литвой и Московским государством // Полоцкий летописец. Полоцк. № 1(2).

Александров Д. Н., Володихин Д. М., 1994. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII—XVI вв. М.

Алексеев Е., 1864. Полоцк и его примечательности // Иллюстрация. СПб. Т. 7, № 173.

Алексеев Л. В., 1957. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. // СА. № 3. С. 224—244.

Алексеев Л. В., 1959. Археологические памятники эпохи железа в среднем течении Западной Двины // Труды Прибалтийской экспедиции. М. Т. 1.

Алексеев Л. В., 1963. Городище Девичья гора в Мстиславле // КСИА. Вып. 94.

Алексеев Л. В., 1964. К истории топографии древнейшего Витебска // СА. № 1.

Алексеев Л. В., 1966. Полоцкая земля. М.

Алексеев Л. В., 1967. Очерк истории белорусской дореволюционной археологии и исторического краеведения до 60-х годов XIX в. // СА. № 4.

Алексеев Л. В., 19746. Устав Ростислава Смоленского 1136 г. и процесс феодализации Смоленской земли // Slowianie w dzigach Europy. Poznan.

Алексеев Л. В., 1974а. По Западной Двине и Днепру в Белоруссии. М.

Алексеев Л. В., 1975. Полоцкая земля // Древнерусские княжества X—XIII вв. М.

Алексеев Л. В., 1976а. Древний Мстиславль // КСИА. Вып. 146.

Алексеев Л. В., 19766. Домен Ростислава Смоленского // Средневековая Русь. Памяти Н. Н. Воронина. М.

Алексеев Л. В., 1977. О древнем Смоленске (к проблеме происхождения, начальной истории и топографии) // СА. № 1. С. 84-91.

Алексеев Л. В., 1978. Некоторые вопросы заселенности и развитие западнорусских земель в IX—XIII вв. // Древняя Русь и славяне: (к 70-летию Б. А. Рыбакова). М.

Алексеев Л. В., 1980. Новые книги по археологии белорусских городов // СА. № 2.

Алексеев Л. В., 1987. Капитальное исследование по начальной истории Минска // С А. № 2.

Алексеев Л. В., 1988. Игнатий Кульчинский — первоисследователь белорусских древностей //Древность славян и Руси: К 80-летию Б. А. Рыбакова. М.

Алексеев Л. В., 1991. Е. Ф. Канкрин и история открытия “Борисовых камней” в Белоруссии // СА. № 2.

Алексеев Л. В., 1993. Проблема становления культово-оборонного зодчества Руси в свете раскопок в Мстиславле (Белоруссия) // РА. № 4.

Алексеев Л. В., 1996. Археология и краеведение Белоруссии с XVI века по 30-годы XX века. Минск.

Алексеев Л. В., 1998. Археология средневекового периода в Белоруссии (1950—1990) // РА. № 3.

Алексеев Л. В., 2006. Западнорусские земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры. М. Кн. 1—2.

Алексеев Л. В., Колединский Л. В., Метелъский А. А., 1994. Памяти Михаила Александровича Ткачёва // РА. № 3.

Алексеев Л. В., Макарова Т И., Кузьмич Н. П., 1996. Крест — хранитель всея вселенныя. Минск.

Алексеев Л. В., Макарова Т И., Кузьмич Н. П., 1998. Крест — красота церкви. Минск.

Алексеев Л. В., Сергеева 3. М., 1973. Раскопки курганов в восточной Белоруссии // КСИА. Вып. 135.

/Алексеева Е. П., 1951. Документы по археологии, хранящиеся в фондах ЦГИАЛ // СА. Т. 15.

Альманах современных государственных деятелей. СПб., 1897. Т. I.

Аляксееу Л. В., 1969. Вяртаючы народу мшулыя стагоддз! // Полымя.

№ 12.

Аляксееу Л. В., 1971. Старажытны Мсщслау // ПГКБ. Вып. I.

Аляксееу Л. В., 1980. Таленавпы даследчык Беларуа // ПГКБ. № 1.

Аляксееу Л. В., 1984. Пачатак вывучэння помнжау // ПГКБ. № 4.

С. 32, 33.

Аляксееу Л. В., 1996. Гродна i помшю Панямоння. Мшск.

Аляксееу Л. В., Шыраева И., 1988. Першы беларусю антрополаг // ПГКБ. № 1.

Аникиевич К. Т, 1907. Сенненский уезд Могилёвской губ. Могилёв.

Антонович В. Б., 1885. Монографии по истории Западной и Юго- Западной России. Киев.

Анучин Д. Н., 1987. Константин Николаевич Иков. Некролог // И. ОЛЕАЭ. Т. 18, вып. 1—3.

Арлоу У, 1992. Хто выкрау крыж Еуфрасшш? // Полоцкий летописец. Полоцк. № 1.

Арлоу У., 1998. Жаватворны с!мвал бацькаушчыны: Псторыя Крыжа святой Еуфрасшш Полацкай. Мшск.

Арлоу У., см. Орлов В.

Арсеньев В., 1910а. Предшественники Витебской учёной архивной комиссии. I. Из деятельности графа Румянцева по исследованию Витебской старины (из архива Витебского Губернского правления) // ВГВ. № 4. С. 2.

Арсеньев В., 19106. Состояние Спасской церкви близ Полоцка в 1832 г. (письмо Могилевского епископа князю Н. Н. Хованскому 30/10 февраля 1832 г.) // ВГВ. № 108.

Археалопя Беларусь Мшск, 1988.

Археалопя Беларусь Мшск, 2000. Т. 3: Сярэдневяковы перыяд: (IX— XIII ст. ст.).

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1867. Т. 1.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1867. Т. 4.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1870. Т. 9.

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1971. Т. 5.

Археолёпчныя помшю Тураушчыны // Савецкая Беларусь. Мшск, 1923. №66.

Археологическая карта России: Смоленская область. М., 1997. Вып. 1, 2. Археологическая находка в Дрогичине // Исторический вестник. 1886. [№ 10], октябрь.

Археологическая хроника // Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским московским археологическим обществом. М., 1895. Т. 3, № 11.

Археологическая хроника // Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским московским археологическим обществом. М., 1896. Т. 4, № 4.

Археологическая хроника // Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским московским археологическим обществом. М., 1897. Т. 5, № 7—8.

Археологическая хроника.Деятельность ученых учреждений и обществ // ИАК. СПб., 1906. Прибавл. к вып. 18. С. 1—54.

Археологическая хроника. Деятельность ученых учреждений и обществ // ИАК. СПб., 1911. Прибавл. к вып. 42.

Археологическая хроника. Музеи // ИАК. СПб., 1905. Вып. 14.

Археологическая хроника. Музеи и архивы // ИАК. Пг., 1914. Прил. к вып. 56.

Археологическая хроника. Музеи и архивы // ИАК. СПб., 1910. Прибавл. к вып. 34.

Археологическая хроника. Сведения о памятниках древности, кладах и находках // ИАК. СПб., 1904. Прибавл. к вып. 9.

Археологические раскопки в Смоленской губернии // Правительственный вестник. 1914. № 122.

Археологические раскопки // Савецкая Беларусь. Мшск, 1923. № 204.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Т. 12.

Лрциховский А. В., 1937. В защиту летописей и курганов // СА. Т. 4.

Асташова Н. И., 1986. Древний Смоленск до начала XV в. (по археологическим данным) : дис. ... канд. ист. наук. М.: МГУ.

Асташова Н. И., Петрухин В. Я., 2014. Смоленск // Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. М.

Афанасьев А., 1865. Поэтические воззрения славян на природу. М. Т. 1.

Афанасьев А., 1868. Поэтические воззрения славян на природу. М. Т. 2.

Афанасьев А., 1869. Поэтические воззрения славян на природу. М. Т. 3.

Аш К.-К, барон, 1819. Приглашение гражданского губернатора к отысканию и представлению старинных документов // Русский вестник. № 9, 10, отд. 1.

Ашурков В. Н. и др., 1980. Историческое краеведение: Учебное пособие для студентов ист. фак-тов пед. ин-тов. 2-е изд. М.

Б. Н., 1921. Пераезд у Менск Беларускага Е. Р. Раманава // Савецкая Беларусь. Мшск. № 16.

Б. Вл., 1893. Проектируемое Смоленское общество истории, археологии и этнографии // Смоленский вестник. № 125.

Бандарчык В. К., 1961. Еудаюм Раманав1ч Раманау. Мшск.

Бандарчык В. К., 1964. Псторыя беларускай этнаграфп XIX ст. Мшск.

Баравы, 1923. Да ведама беларусюх археолёгау (М. Грэск Слуцкага павета) // Савецкая Беларусь. № 63.

Барашка 1л., 1924а. Алексей Парфёнав1ч Сапуноу. Некралог // Савецкая Беларусь. Мшск. № 231.

Барашка 1л., 19246. Археолёпчныя досьледы Барысаускага павету (отчет археолога Лявданского) // Савецкая Беларусь. № 14, ч. 2.

Барриве Л., 1909. Освободительное движение в царствование Александра Второго. М.

Барщевский Я., 1846. Очерки северной Белоруссии // Иллюстрация. СПб. № 10.

Без-Корнилович М. О., 1852. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Витебская губерния. По рекогносцировкам, собранным на месте. СПб. Т. 8.

Без-Корнилович М. О., 1855. Исторические сведения о примечательнейших местах Белоруссии с присовокуплением и других сведений, к ней же относящихся. СПб.

Белецкий С. В.,ЛесманЮ. М., 1982. [Рец. на кн.:] Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (IX—XIII вв.), Минск, 1978. // СА. № 3.

Белинский В. Г., 1955. Поли. собр. соч. М. Т. IX.

Белогорцев И. Д., 1963. Кирпичные постройки XII в. Смоленске // МИСО. Вып. 5.

Белоруссия в эпоху феодализма. Минск, 1960.

Белоруссия и Литва. Исторические судьбы северо-западного края. СПб., 1890.

Белорусская археология. Минск, 1987.

Беляев И. Д., 1864. Рассказы и русской истории: История Новгорода Великого. М. Кн. 2.

Беляев И. Д., 1872. История Полоцка или Северо-западной Руси до Люблинской Унии. М.

Бердинский В. А, 2003. Уездные историки. Русская провинциальная историография. М.

БерхВ., 1819. Письма одному знаменитому любителю русской истории о следах русских древностей в Пермской губернии // Сын Отечества. Ч. 53, № 18. С. 241—257.

Бобровский П., 1889. Греко-униатская церковь при императоре Александре I // ЖМНП. Ч. CCLXIII, [№ 7].

Богданов А. 17., 1886. К краниологии смоленских курганных черепов (об измерениях Икова) // ИОЛЕАЭ. Т. XLIX. Кн. IV: Антропологическая выставка. Вып. 1.

Богданов В. П., 20026. Статья 1217 г. в “Истории Российской” В. Н. Татищева// Сборник Русского исторического общества. М.

Богданов В. П., 2002а. Академик Борис Александрович Рыбаков // Преподавание истории и обществознания в школе. М.

Богданов В. П., 2004. “История села Напольного” Семёна Голицына // Исторический архив. № 1.

Богданов В. П., Рукавишников А. В., 2002. Взаимоотношения полоцких и смоленских князей в XII — первой трети XIII вв. // ВИ. № 10.

Богомолъников В. В., Равдина Т. В., 1979. О находках монет из Вотни (верхний Днепр) // СА. 1979. № 2.

Болховитинов Е., 1889. Письма митрополита Киевского Евгения Болховитинова к В. Г. Анастасевичу // Русский архив. Кн. 2. № 5—7.

Борисковский 17. Н., 1980. Первые 30 лет Института археологии АН СССР // КСИА. Вып. 163.

Бочаров Н., 1869. Об участии губернских статистических комитетов в разработке отечественной археологии // Тр. I АС. СПб. Т. I. Бош- няк А., 1820. Дневные записки путешествия А. Бошняка в разные области Западной и Полуденной России в 1815 г. М. Т. I. Бошняк А. К., 1882. Рассказы старого пажа о времени Павла I, записанные сыном пажа // Русская Старина. Т. XXXII, Кн. 1 (январь).

БошнякА., 1821. Дневные записи путешествия А. Бошняка в разные области Западной и Полуденной России в 1815 г. М. Т. II.

Брунов Н. И., 1924. Извлечение из предварительного отчета о командировке в Полоцк, Витебск и Смоленск в сентябре 1923 года. М.

Бруноу Н. I., 1928. Беларуская архггэктура XI—XII ст. ст. // Зборнж артыкулау. Мшск.

Бугославский Г. К., 1909. О результатах изыскания Гнёздовского могильника // Смоленская старина. Вып.1, ч. 1.

Будъко В. Д., Поболъ Л. Д., Гарасенко В. Р., Штыхов Г. В., 1966. Мимо главного // Коммунист Белоруссии. № 6.

Букчын С., 1971. Прахавы // ПГКБ. № 1.

Булгарин Ф. В., 1835. Путевые заметки на поездку из Дерпта в Белоруссию и обратно весною 1835 года // Северная пчела. СПб. № 214.

Булкин В. А., 1973. Гнёздовский могильник и курганные древности Смоленского Поднепровья: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Л.

Булкин В. А., 1975. Большие курганы Гнёздовского могильника // СС. Вып. 20.

Булкин В. А., Дубов И. В., 1978. Тимерево и Гнёздово // Из истории феодальной Руси. Л.

Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г. С., 1978. Археологические памятники Древней Руси IX—XI вв. Л.

Булкин В. А., Лебедев Г. С., 1974. Гнёздово и Бирка // Культура средневековой Руси: (к 70-летию М. К. Каргера). Л.

Булкин Вал., 1980. Работы на верхнем замке в Полоцке // АО 1979 г. М.

Булкин Вал., 1983. Проблемы изучения полоцкого Софийского собора // Древнерусское государство и славяне. Минск.

Булкин Вал., 1990. К истории малых форм в домонгольском зодчестве // Музей i развщцё пстарычнага краязнауства: (Гродно, к 70-летию гродненского музея). Гродна.

Булкин Вал., 1992. К обоснованию датировки Софийского собора в Полоцке // Насельнщтва Беларуш i сумежных тэрыторый у эпоху жалеза: да 80-годдзя з дня нараджэння А. Г. Мгграфанава. Менск.

Булкин Вал., Булкин Вас., 1980. Седую древность постигая // Неман. Минск. № 3.

Булкин Вас. А., Назаренко В. А., 1971. О нижней дате Гнёздовского могильника // КСИА. Вып. 125.

Булкина И., 2008. О случаях и характерах в российской истории: Владимир и Рогнеда // Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 5). М. С. 84—96.

Бусел, 1912. Обзор анкеты Минского церковного историко-археологического комитета. Борисовский уезд // Минское слово. № 1525.

Буслаев Ф. И., 1879. Русское искусство в оценке французского ученого // Критическое обозрение. № 2—5.

Бухау Даниил фон, 1876. Начало и возвышение Московии // ЧОИДР. Кн. 3.

Былое М., 1908. Об учреждении Минского церковно-историко-археологического комитета // МЕВ. № 6, прилож.

Бядуля 3., 1930. 3 краязнаучага блёкноту шсьменнжа // Наш край. Мшск. № 1.

BacuieycKi Д., 1926. Сталецце краязна^ай працы на Беларуа // Наш край. Мшск. № 2.

BacuieycKi Д., 1930. Рыбнае багацьце Аршаншчыны // Наш край. Мшск. № 1.

ВаллотонА., 1991. Александр I. М. Варкоч Н., 1877. Описание путешествия в Москву Николая Варкоча — посла римского царя 22 июля 1593 г. М.

Верёвкин М., 1893. Записка об археологических памятниках Витебской губернии // Труды ВОМПК. Вильно.

Веселовский А. Я, 1896. Уголок русского эпоса в саге о Тидреке Бернском // ЖМНП. Т. 7, ч. 306.

Веселовский Я. И., 1900. История Императорского русского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования (1846—1896 гг.). СПб.

Вестник Народного комиссариата просвещения БССР. Минск, 1921.

№ 2.

Вздорнов Г. И., 1986. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М.

Викентьев В., 1911. Памяти Ивана Ивановича Долгова // ВГВ. № 229.

Викентьев В. Я., 1910. Полотский кадетский корпуС. Полоцк.

Виленский музей. Ответ г. Шолковичи // Новое время. 1868. № 123.

Вилъчинский Ф., 1850. Археологические поиски в Литве. // Записки Археолого-нумизматического общества. СПб. Т. 2.

Вилъчинский Ф., 1853. Курганные раскопки в Лепельском у. Витебской губ. близ д. Поулли // ЗАО. СПб. Т. V. Витте С. Ю., 1960. Воспоминания. М. Т. 3.

Вихман Г. фон., 1821. Российский отечественный музей // Сын Отечества. Ч. 71.

Вл. Б., 1893. Проектируемое Смоленское общество истории, археологии и этнографии // Смоленский вестник. № 125.

Волчанинов В., 1865. Нечто по поводу наших курганов // Виленский вестник. № 62.

Вольтер Э. А., 1889. Археологические коллекции частных лиц в Северо-Западном крае // Виленский вестник. 1889. № 269.

Воронин Я. Я, 1949. Оборонительные сооружения Владимира XII в.//МИА. № 11.

Воронин Я. Я, 1952. У истоков русского национального зодчества // Ежегодник ИИИ. М.

Воронин Я. Я, 1954. Древнее Гродно // МИА. № 41.

Воронин Я. Я, 1956. Бельчицкие руны //Архитектурное наследство. №6.

Воронин Я. Н., 19626. К истории полоцкого зодчества XII в. // КСИА. Вып. 87.

Воронин Н. Н., 1977. Смоленская живопись XII—XIII веков. М.

Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 19796. Зодчество Смоленска XII— XIV вв. М.

Воронин Н. Я., Раппопорт П. А., 1979а. Древний Смоленск // СА. № 1. С. 73—88.

Востоков А., 1887. Наши архивные комиссии // Московские ведомости.

Востоков А. X. Переписка А. X. Востокова в повременном порядке / Прим. И. Срезневского // Сб. ОРЯС. — 1868. Т. 5, вып. 2.

Врангель Н., 1924. Воспоминания. Берлин.

Второе дополнение к каталогу Могилёвского музея. Могилёв, 1892.

Высоцкая Н. Ф., 1984. Дэкаратьцша-прыкладное мастацтва Беларуа XII—XVIII ст. ст. MiHCK.

Вяргей В. С., 1992. Археалапчная навука у Беларуской ССР, 1919— 1941. Мшск.

Г-e И-н., 1832. Полоцк 8 августа 1832 года // Санкт-Петербургские губернские ведомости. № 212.

Гаусман М, 1877. Исторический очерк местечка Турова, прежней столицы Туровского княжества. Минск.

Гаусман М., 1879. Заславль // МГВ. № 49—51.

Генинг В. Ф., 1982. Очерки истории советской археологии: (У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е — первая половина 30-х годов). Киев.

Генрих Латвийский, 1938. Хроника Ливонии. М.; Л.

Герберштейн С, 1908. Записки о московских делах. СПб.

Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.

Герцен А. К, 1956. Былое и думы // Собр. соч. в 30 т. М. Т. 8.

Гилъдебрант П., 18686. Некоторые сведения о бывшем музее древностей // Виленский вестник. № 145.

Гилъдебрант П., 1866. Виленский музей древностей // Виленский вестник. № 16.

Гилъдебрант П., 1868а. Достопримечательности Северо-Западного края Руси // Виленский вестник. № 142.

Гилъдебрант П. А., 1871. О рукописном отделении Виленской публичной библиотеки. Вильна.

Гимназия высших наук и лицей Кн. Безбородко. СПб., 1881.

Пстарычна-археалапчны зборшк. Мшск, 1927.

Пстарычна-археалапчны зборшк. Мшск, 1993—2001. № 1—16.

Глацёнак В., 1930. Некаторыя з помшкау Асьвейскага раёну // Наш край. MiHCK. № 3.

Говорский К., 1852а. Письмо в Императорское Археологическое общество от 18 июня 1852 // ВГВ. № 32. Отд. 2, часть неофициальная.

Говорский К. А., 18526. Археологические исследования в окрестностях Полоцка // ЗИАО. Отд. VII.

Говорский К. А., 1853. Поездка (14 сентября 1852 г.) из Полоцка по направлению так называемой Ольгердовой дороги // ЗИАО. Т. V.

Говорский К. А., 18586. Иосафат Кунцевич — полотский униатский епископ // ВГВ. № 45.

Говорский К. А., 1858а. Взгляд на состояние униатской церкви во времена возвращения России Белоруссии // ВГВ. № 40—42.

Говорский К. А., 1858в. Исторические сведения о витебском Марковой монастыре // ВГВ. № 220.

Говорский К. А., 1858 г. Исторические сведения о полоцком Софийском соборе с двумя отрывками из неизданной истории Полоцкой епархии // ВГВ. № 39—52.

Говорский К. А., 1858д. Первый отрывок из неизданной истории Полоцкой епархии // ВГВ. № 40—42.

Говорский К. А., 18596. О начале христианства в б. Полоцком княжестве и начале учреждения Полоцкой епархии (отрывок из неизданной истории Полоцкой епархии) // ВГВ. № 2.

Говорский К. А., 1859а. Историческое описание полоцкого Борисоглебского монастыря//ВГВ. № 42—51.

Говорский К. А., 18606. Историко-статистическое описание Витебской губернии // ВГВ. № 20, 27.

Говорский К. А., 1860а. О введении римского католицизма в Белоруссии (отрывок из неизданной истории Полоцкой епархии) // ВГВ. № 15—19.

Говорский К. А., 1864. Историческое описание полоцкого Борисоглебского монастыря // Вестник Западной России. Ноябрь.

Гоголь Н. В., 1960. Собрание сочинений. М. Т. 6.

Гозенпуд А. А. 1959. Музыкальный театр в России: от истоков до Глинки. Л.

Головацкий Я. Ф., 1871. Об археологических трудах и исследованиях в Северо-Западном крае // Тр. I АС. М. Т. 1.

Голубович Е., Голубович В., 1945. Славянские поселения правобережной Дисны в Вилейском округе БССР // КСИИМК. Т. XI.

Голубовский П. В., 1891. Несколько соображений по вопросу о князе Туре. Киев.

Голубовский П. В., 1895. История Смоленской земли до начала XV столетия. Киев.

Горбачевский И., 1897. Старина стародавняя: Историческая повесть X в.// ВГВ. Отд. неофициальный. № 1.

Горбачов К. А., 1887. Отчет о раскопках курганов в Смоленской губернии // ИОЛЕАЭ. Т. 49, вып. 4.

Горбачов К. А., 1890. Отчет о раскопках курганов в Смоленской губернии // ИОЛЕАЭ. Т. 49, вып. 5.

Город Витебск // Кругозор. СПб., 1876. № 10.

Городецкий Е. Н., 1974. Историография как специальная отрасль исторической науки // ИСССР. № 4.

Грачёв В., 1893. Отчет о состоянии Смоленского Историко-археологического музея за 1892 год // Смоленский вестник. № 25.

Грачёв В. И., 1908. Краткий каталог предметов древности Смоленского городского Историко-археологического музея. Смоленск.

Грачёв В. И., 1914. Двадцатипятилетие Смоленского Городского Историко-археологического музея // ИАК. Прибавл. к вып. 52.

Греков Б. Д., 1949. Киевская Русь. М.

Григорович И. И., 1821. Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских. М.

Громау В. I., 1930. Фа>ша Бердыскай палеалпычнай стаяню (па раскопкам 1926—1927 гг.) // Працы археалапчнай камки: 3anicKi аддзела гумаштарных навук БАН. Мшск. Т. 2.

Гродненский государственный историко-археологический музей: Путеводитель. Минск, 1971

Грушевский А. С., 1901. Очерк истории Турово-Пинского княжества: (XI—XIII вв.). Киев.

Губернские ученые архивные комиссии // Русская старина. 1890. Т. 68, Кн. 11 (ноябрь).

Гумбольдт А. 1818. О водопадах реки Ориноко // Соревнователь просвещения и благотворения. Ч. 3. С. 180—203/

Гуревич Д. М., 1956. В. Н. Татищев и русская археологическая наука // СА. Т. 26.

Гуревич Ф. Д. 19626. Древности белорусского Понеманья. М.

Гуревич Ф. Д., 1958. О длинных и удлиненных курганах в Белоруссии // КСИИМК. Вып. 72.

Гуревич Ф. Д., 1962а. К истории древнего Новогрудка // Swiatowit. W-wa. Т. 24.

Гуревич Ф. Д., 1981. Древний Новогрудок. Л.

Гурин М. Ф., 1987. Кузнечное ремесло Полоцкой земли. Минск.

Данилевич В. Е., 1895. Стоянка каменного века в Могилёвской губернии, исследованная летом 1893 г. // Киевская старина. Т. 49 [№ 4], апрель. Отд. 2.

Данилевич В. Е., 1896. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев.

Данилевич В. Е., 1898. Пути сообщения Полоцкой земли до конца XIV столетия. Юрьев.

Данилевич В. Е., 1905. К вопросу о Параскеве-Пракседе княжне полоцкой. Харьков.

Данилов И., 1886. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей // Вестник археологии и истории. СПб. Т. 6.

Дарафеенко Н., 1957. Выдатны псторык Вщебшчыны // Вщебсю рабочы. 26 лшеня.

Даркевич В. П., 1976. Художественный металл Востока. М.

Даркевич В. П., 1985. Международные связи // Археология СССР: Древняя Русь. М.

Даугяла 3. 1928. Стары Менск (нарысы з псторьй i эканам!чнага

жыцця места) // Наш край. Менск. № 1.

Даугяла 3. L, 1929. Матар’ялы аб музе! Г. X. Татура у Менску // Зап. аддзела гумаштарных навук. Мшск. Вып. 8.

Два заседания Виленской археологической комиссии // ЖМНП. 1858. Март. Отд. VII. С. 157—159.

Декабристы. 1988. — Декабристы. Биографический справочник. М.

Дембовецкий А. С., 1882. Опыт описания Могилёвской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом отношениях. Могилёв-на-Днепре. Кн. 1.

Дембовецкий А. С., 1884а. Опыт описания Могилёвской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом отношениях. Могилёв-на-Днепре. Кн. 2.

Дембовецкий А.С., 18846. Опыт описания Могилёвской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом отношениях. Могилёв-на-Днепре. Кн. 3.

Дембовецкий А. С., 1884в. Свадебные песни белорусские. Могилёв- на-Днепре.

Дембовецкий А. С, 1892. Могилёвским крестьянам наставление, как удобрить землю, улучшить полеводство... Могилёв.

Дембовецкий А.С., 1900. Приемы хозяйства обогащением почвы, обогащающие хозяина. СПб.

Де-Пуле М., 1866. Памятная книжка Гродненской губернии на 1866 год // Виленский вестник. № 88. Отдел неофициальный.

Джаксон Т Н., 2001. Austr I G6r6um: древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. — М.

Джаншиев Г. А., 1898. Эпоха великих реформ. М.

Д. М., 1916. Сорокалетие газеты «Новое Время» // Исторический вестник. Т. 144, № 4 (Апрель).

Дмитриев М. А., 1985. Московские элегии, стихотворения, мелочи из записей памяти. М.

Дневник заседаний комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. Вильна.

Добровольский И. Г., Дубов К. В., 1975. Комплекс памятников уд. Большое Тимерёво под Ярославлем // Вести. ЛГУ.

Добрушкин Е. М., 1974. К вопросу о творческой лаборатории В. Н. Татищева // Вопросы историографии и источниковедения. Казань. С. 131—138 (Учен. зап. Казанского пед. ин-та; Вып. 121).

Добрушкин Е. М., 1976. К вопросу о происхождении сообщений “Истории Российской” В. Н. Татищева // Исторические записки. М. Т. 97. С. 200—236.

Добрушкин Е. М., 1977. О методике изучения «татищевских известий» // Источниковедение отечественной истории. 1976. М. С. 76—96.

Довнар-Запольский М. В., 1888. Белорусская свадьба и свадебные песни. Киев.

Довнар-Запольский М. В., 1890. Чародейство в Северо-Западном крае XVII—XVHI вв.: Историко-этнографический этюд. М.

Довнар-Запольский М. В., 1891а. Белорусское Полесье: Материалы, исследования для изучения быта населения полесских уездов Минской губернии // Тр. Московского ОЛЕАЭ. Т. 1: Материалы. М.

Довнар-Запольский М. В., 18916. Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия. Киев.

Довнар-Заполъский М. В., Щедринка Д. 3., 1905. Исторические судьбы Верхнего поднепровья и Белоруссии и культурные успехи // Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. СПб. Т. 9: Белоруссия.

Доклад о действиях Императорской археологической комиссии за 1864 г. // ОАК за 1864 г. СПб.

Долгов И. И., 1897. Прошлое и настоящее Белоруссии // ВГВ. Отдел неофициальный. № 19.

Долгов И. И., 1898. Наш край // ВГВ. Отдел неофициальный. № 113, 114.

Долгоруков П. В., 1934. Петербургские очерки. М.

Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссией). СПб., 1875. Т. 9.

Достоевский Ф. М., 1975. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л. Т. 13: Художественные произведения.

Древнерусские княжеские уставы. XI—XV вв. М., 1976.

Древнерусские княжеские уставы. М., 1976.

Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975.

Древности в Витебской губернии // Виленский вестник. 1864. № 88, 89.

Древности Софийского собора // Московские ведомости. 1913. № 258.

Друцк старажытны. Мшск, 2000.

Дубтст С. А., 1927. Раскопю Банцараускага гарадзшча каля Менску у 1926 г. // ГАЗ. № 1.

Дубтст С. А., 1928а. Дзейнасьць аргашзацый (1919—1928 гг.) // Працы I. Менск.

Дубтст С. А., 19286. Досьледы культур жалезнага пэрыяду на Вщебш- чыне, Магшё}чичыне i Меншчыне // Працы I. Менск.

Дубтст С. А., 1928в. Дзейнасць аргашзацый. Працы катэдры архео- лёгй // 3anicKi аддзела гуманитарных навук шстытута беларускай культуры. Мшск. Т. 1.

Дубтст С. А., 1929. Досьледы культур жалезнага пэрыяду на Вщебш- чыне, Магшё}чичыне i Меншчыне // Працы I. Менск.

Дубтст С. А., 1930а. Гарадзшча каля в Германоу Аршанскае акруз! // Працы II. MiHCK.

Дубтст С. А., 19306. Досьледы культур жалезнага пэрыяду на БССР у 1929 г. // Працы II. Менск.

Дубтст С. А., 1930в. Чаркасоускае гарадзшча пад Воршай // Працы II. Менск.

Дубтст С. А., 1930 г. Археолёпчная праца на БССР у 1928—1929 гг. // Працы археалапчнай камюй: Затею аддзела гуманггарных навук БАН. Менск. Т. 2.

Дубтст С. А., 1933. Б1бл1яграф1я па археолёгп Беларуа i сумежных краш. Менск.

Дундуков-Корсаков А. М, 1916. Древний памятник “Волчьего Хвоста” в стране радимичей // Полоцко-Витебская старина. Витебск. Т. 3.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV— XVI вв. М.; Л., 1950.

Дучыц Л. В., Мельникова Е. А., 1981. Надписи и знаки на костях городища Масковичи (Северо-Западная Белоруссия) // Древнейшие государства на территории СССР. 1980. М.

Дучыц Л. У, 1985. Культура пауночна-заходняй ускрашы Полацкага княства: (па матэрыялах гарадзшча Маскав1чы) // Помшю культуры: Новыя адкрыцць Мшск.

Дучыц Л. У., 1991. Браслаускае Паазер' е у IX—XIV ст. ст. Мшск.

Дучыц Л. У, 1993. Археалапчныя помнйа у назвах, вераваннях i паданиях беларусау. Мшск.

Дучыц Л. У, 1995. Касцюм жыхароу Беларуа X—XIII ст. Мшск.

Евтюхова Л. А., 1937. Барвихинское городище // СА. Т. 3.

Егорейченко А. А., Рябцевич В. Н., 1995. [Рец. на кн.:] Энцыклапедыя «Археалопя i нум!зматыка БеларуП». Мшск, 1993 // РА. № 4.

Егоров Ю. А., 1954. Градостроительство Белоруссии. М.

Елоховский А. 1826. Преданность к своим государям жителей Смоленской губернии и примерные их деяния в достопамятном 1812 г // Отечественные записки. Ч. XXV, Кн. 3 (LXXI), № 71, март; Ч. XXVI, Кн. 1 (LXXII). № 72, апрель.

Елъчанинов К, 1860. Очерк Вельской местности ПКСГ на 1860. Смоленск.

Елъчанинов Н., 1819. О древних надгробных памятниках // Благонамеренный. СПб.

Елъчанинов Н., 1858. Старина г. Белого // ПКСГ на 1858 г. Смоленск.

Еремин К. П., 1956. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 11, 12.

Ермалов1ч М. I., 1990. Старажытная Беларусь. Мшск.

Ермолов А. П., 1991 Записки А. П. Ермолова. 1798-1826 гг. М.,

Ершова Е. Г., Кренке Н. А., 2017. Археолого-палинологические исследования на Соборной горе в Смоленске // РА. № 1, С. 87—95.

Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Под общей редакцией П. П. Семенова. Т. 1—12 (19—20 книг). Спб.-М., М. О. Вольф, 1881—1901.

Живописный Карамзин, 1836—1844. — Живописный Карамзин, или Русская история в картинах / Издаваемая Андреем Прево; Ч. 1—3. — Санкт-Петербург.

Жиркевич А. В., 19116. Академик Чагин. Некролог // Зап. Северо- западного отделения ИРГО. Вильна. Т. 2.

Жиркевич А. В., 1911а. Из-за руского языка // Минская старина. Вильна. Т. 2.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1934.

Журжалина Н. П., 1961. Древнерусские привески-амулеты и их датировка // СА. № 2.

3 глыб! вякоу. Наш край, 1992. Мшск.

За нашу и вашу свободу: Герои 1863 г. М., 1964.

Забелин И. Е., 1878. В чем заключаются основные задачи археологии как самостоятельной науки // Тр. Ill АС. Т. 1.

Завитневич В. 3., 1886. Область дреговичей как предмет археологического исследования // Тр. Киевской Духовной академии. Киев. Вып. 8.

Завитневич В. 3., 1888. Археологические раскопки в системе Немана и Березины // ЧОИНЛ. Кн. 2.

Завитневич В. 3., 18906. Из археологической экскурсии в Припят- ское Полесье // ЧОИНЛ. Кн. 4.

Завитневич В. 3., 1890а. О курганах Минской губернии // Календарь Северо-западного края на 1890 год. М.

Завитневич В. 3., 1892. Вторая археологическая экскурсия в Припят- ское Полесье // ЧОИНЛ. Кн. 6.

Завитневич В. 3., 1895. Формы погребального обряда в могильных курганах Минской губернии // Тр. IX АС. Т. 1.

Завитневич В. 3., 1905. К вопросу о культурном влиянии Византии на быт русских славян курганного времени // Тр. XII АС. М. Загорулъ- ский Э. М., 1993. Древнейший храм Минска. Минск.

Загорулъский Э. М, 1963. Древний Минск. Минск.

Загорулъский Э. М, 1982. Возникновение Минска. Минск.

Загорулъский Э. М., 1965. Археология Белоруссии. Минск.

Загорулъский Э. М., 1973а. Открытия в Копыси // Неман. № 1.

Загорулъский Э. М., 19736. Раскопки в Копыси // АО 1972 г. М.

Загорулъский Э. М., 1977. Древняя история Белоруссии. Минск.

Загорулъский Э. М., 1983. Древняя история Белоруссии. Минск.

Заметка по поводу статьи Р. Г. Игнатьева “О раскопке курганов в местечке Заславль Минского уезда” // Виленский вестник. 1878. № 151.

Замечательное™ Северо-Западного края. Вильна, 1868.

Замковая гора в Вельске, в старину — Козище // ГГВ. 1847. № 26.

Замятшн С. М., 1930. Расколю Бердыскай палеалпычнай стаяню у 1927 г. // Працы археалапчнай KaMicii. 3anicKi аддзела гуманитарных навук БАН. Мшск. Т. 2.

Записки Виленской археологической комиссии. Вильна, 1856. Т. 1.

Записки Северо-западного отделения ИРГО. Вильна, 1910—1914. Т. 1—4.

Заседание Виленской археологической комиссии // Виленский вестник. 1865. № 26 (13). Часть неофициальная.

Заседания Виленской археологической комиссии // ЖМНП. 1858 [№ 11], ноябрь. Ч. 100. Отд. 7. Новости и смесь.

Заслав // Виленский вестник. 1864. № 58, 62. Часть неофициальная. Литературный отдел.

Заяц Ю. А., 1994а. Паселппча X—XVHI ст. ст. каля в. Дружба (Рылау- шчына) // ГАЗ. Мшск. Вып. 3.

Заяц Ю. А., 1996. Новае даследваньне па археолёгп Старага замка у Горадш // Крыуя. Мшск. № 1.

Заяц Ю. А., 2001. Друть и Друцк //Древнему Друцку 1000 лет. Витебск.

Заяц Ю. А., 1983. Курганный могильник Изяславля. Минск.

Заяц Ю. А., 1987. Заславль X—XVIII вв. Минск.

Заяц Ю. А., 1989. Заславль (Изяславль) X—XVHI вв.: хронология и социально-историческая топография.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Киев.

Заяц Ю. А., 19946. Полоцкий князь Всеслав и Ярославичи в 1065— 1066 гг. от Пскова до Белгорода // ГАЗ. Мшск. Вып. 4.

Заяц Ю. А., 1995. Заславль в эпоху феодализма. Минск.

Зверуго Я. Г., 1969. Раскопки в Слониме // АО 1968 г. М.

Зверуго Я. Г., 1975. Древний Волковыск. (X—XIV вв.). Минск.

Зверуго Я. Г., 1989. Верхнее Понеманье в IX—XIII вв. Минск.

Зверуго Я. Г., Ткачёв М. А., 1972. Археологические исследования в Гродно // АО 1971 г. М.

Звяруго Я. Г., 1993. Турыйск // Археалопя i нум!зматыка Беларусь Мшск.

Зилъманович И. Д., 1965. Раскопки в детинце Новогрудка в 1962 г // КСИА. Вып. 104.

Змигродский К. А., 1911. Каталог монет и медалей музея // ВУАК. 1911.

Змигродский К. А., 1912. Каталог музея Витебской ученой архивной комиссии. Витебск.

Зорин И., 1910. Минувшее и настоящее г. Полоцка. Полоцк.

Ивановский А. А., 1874. Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. № 2.

Игн К., 1845. Башня в Каменце Литовском // ГГВ. № 32.

Игнатьев Р. Г., 1849. Краткие известия о крестных ходах и пр., бывших в Великом Новгороде до XVHI в.// НГВ. № 32—36.

Игнатьев Р. Г., 1850. Сказание о побоище православного христолюбивого воинства со зловредными немцы и Литвой на Устьреце, идеже весь Белая // НГВ. № 25 (публикация летописи, названной Р. Г. Игнатьевым Молотковской).

Игнатьев Р. Г., 1853. О курганах Новгородской губернии. Курганы близ г. Белозерска // Северная пчела. № 56, 57, 62.

Игнатьев Р. Г., 1877а. Хроника событий Минской губернии // МГВ. № 23, 24. Игнатьев Р. Г., 1878—1879. Курганы и городища Минской губернии // МГВ. 1878. № 51, 52. 1879. № 1, 8, 10, 11, 14, 17, 18.

Игнатьев Р. Г., 1878а. Местечко Заславль // МГВ. № 1,2.

Игнатьев Р. Г., 18786. Воскресенский собор в Борисполе // МГВ. № 22.

Игнатьев Р. Г., 1878в. Замечательные предметы утвари Свято-Троицкого монастыря в Слуцке//МЕВ. № 18, 19.

Игнатьев Р. Г., 1880. О памятниках народного творчества Минской губернии // Известия Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Т. 35, ч. 1, вып. 1—3.

Игнатьев Р. Г., 1887. Церковь Рождества Богородицы на Крупцах // МЕВ. № 21.

Игнатьев Р. Г., 1892. Хроника событий Минской губернии // МЕВ. № 20, 21, 23—29, 31—35, 40.

Игнатьев Р. Г., 1903. Городища и курганы Оренбургской губернии // ИАК. СПб. Вып. 5. Из Белорусского уезда // ГГВ. № 51.

Игнатьев РГ, 18776. Археологическое обозрение церквей г. Минска // МЕВ. № 13, 15—22, 24, 34—36, 41—44, 50.

Из воспоминаний М. И. Семевского // Русская школа. 1893. Т. 1, № 5—6.

Из Орши от 2 сентября // Северная почта, или Новая санктпетер- бургская газета. 1818. № 74.

Из отчета А. П. Богданова о поездке в Новгород // ИОЛЕАЭ. 1887. Т. 49, вып. 2.

Из Шклова от 2 ноября // Северная почта, или Новая санктпетер- бургская газета. 1818. № 91.

Из Шклова от 25 октября // Северная почта, или Новая санктпетер- бургская газета. 1818. № 89. “Известия внутренние”.

Изв. IX Археологического Съезда в г. Вильне. Вильна, 1893. № 14.

Иков К. Н., 1887. Отчет об экспедиции в Белоруссию летом 1886 года // ИОЛЕАЭ.

Иков К. Н., 1890. Заметки по кефалометрии белорусов сравнительно с велико- и малороссами // Дневник Антропологического отдела. М. Вып. 4.

Иконников В. С, 1881. Граф Н. П. Румянцев // Русская старина. № 9.

Иконников В. С., 1908. Опыт русской историографии. Киев. Кн. 2, вып. 1—2.

Иллюстрированная хронология Беларуси: С древности до наших дней. 3-е изд. Минск, 2003.

Иловайский Д. И., 1864. Великий Новгород и Белоруссия // Русский вестник. Т. 52. [№ 8], август.

Илъин-Томич А. А., 1989. Алякринский // Русские писатели. 1800— 1917. Биографический словарь. Том 1. М.

Императорское Московское археологическое общество в первое 50-летие своего существования. М., 1915. Т. 2.

Иоанникий, архим. 1885. Сведения о Тупичевской чудотворной иконе // МогЕВ. Могилёв.

Иов О. В., 2002. Клад викинга из поймы Березины // Псторыя Полацка i Полацкай зямль Полацк.

Иодковский И. И., 1915. Замок в Мире // Древности: ТМАО. М. Т. 6.

Иосиф, 1892. Виленский православный некрополь. Вильна. Историко-статистические сведения города Дорогобужа и уезда его // ПКСГ на 1860 год. Смоленск.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Смоленской епархии. СПб., 1864.

Историко-Этнографический музей Княгини М. К. Тенишевой въ Смоленске. Общий Каталогъ. Смоленскъ, 1909

Историко-этнографический музей М. К. Тенишевой в Смоленске // Исторический вестник. СПб., 1911. Т. 126, [№ 10], октябрь.

Историко-юридические материалы, извлеченные из активных книг губерний Витебской и Могилёвской. Витебск, 1888. Т. 17; 1891. Т. 21; 1893. Т. 24; 1894. Т. 25; 1900. Т. 28.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1893. Т. 24.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1894. Т. 25.Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской Социалистической революции: Учебник / Под ред. В. Е. Иллерецкого и И. А. Кудрявцева. М., 1971.

Историография России до 1917 года: Учебник для студентов высш. учебн. заведений: В 2 т. М., 2001.

Историческая наука в Московском университете, 1755—2004. М., 2004.

Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода. М., 1803.

Исторические сведения о жизни преподобной Евфросиньи княжны Полоцкой. СПб., 1841.

Историческое краеведение в Белоруссии. Минск, 1980.

История культуры Древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.

История Минска. Минск, 1957.Источниковедение, 2015 — Источниковедение: учеб, пособие. М.

  • 1нстытут беларускае культуры. Працы першага з’езда дасьледчыкау беларускай археолёгп i археаграфй. Мшск, 1926.
  • 1пэлъА., 1925. Беларускае мастацтва. Вщебск.

К. М. 1924. Пахаваньне праф. Сапунова // Савецкая Беларусь. № 236.

Каваленя А. 3., 1932. Археолёпчныя росшую у вярхоуях рэк Друщ, Усяж-Бук i Лукомю // Працы III.

Каваленя А. 3., Шутау С. С., 1930. Матер’ялы да псторьп Турауш- чыны // Працы II.

Кайгородов Н, 1912. Екиманские древности. СПб.

Кайгородов Н., 1911. Времена года в народных пословицах, поговорках, приметах. СПб.

Кайгородов Н., 1914. Полоцк и его церковно-археологические древности // Светильник. СПб. № 2.

Калайдович, 1825. Письма к А. Ф. Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии. М.

Калядтст Л. В., 1986. Мар’ша праселка // Беларусь. № 8.

Калядтст Л. В., 1993. Шсала //Археалопя нум!зматыка Беларусь Энцыклапедыя. Мшск.

Калядтст Л. В., 1995. Археалапчныя даследаванш дзядзшца леташс- нага Случаска // Случчына мшулае i сучаснае. Слуцк.

Калядтст Л. В., 1995а. Вщебсю храм св. Mixaina // Весщ АН Беларусь Сер. гум. навук. Мшск. № 1.

Каменецкая Е. В., 1991. Заолыианская курганная группа Гнёздова: (к истории древнерусского города) // Смоленск и Гнёздово. М.

Канкрин // Военная энциклопедия. СПб., 1913. Т. 12.

Канкрин Е. Ф., 1827. Монограммы или род гербовых знаков на стенах Изборского замка // Отечественные записки. № 81.

Карамзин Н. М., 1816. История государства Российского. СПб. Т. II.

Карамзин Н. М., 1817. История государства Российского. СПб. Т. IV.

Карамзин Н. М., 1988. Письма русского путешественника. М.

Карамзин Н. М., 19886. История Государства Российского. Кн. 4. (тома 1—4). М.

Каргер М. К., 19516. Памятники переславского зодчества XI—XII вв. в свете археологических исследований // С А. Т. 15.

Каргер М. К., 1951а. Археологические исследования древнего Киева. Киев.

Каргер М. К., 1958. Древний Киев. Л. Т. 1.

Каргер М. К., 19616. Новгород Великий: Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. М.; Л.

Каргер М. К., 1961а. Древний Киев. М.; Л. Т. 2.

Каргер М. К., 1964. Зодчество древнего Смоленска. Л.

Каргер М. К., 1965. Новый памятник зодчества XII в. в Турове // КСИА. Вып. 100.

Каргер М. К., 1968. К вопросу о памятниках зодчества XII в. в Волко- выске // Славяне и Русь: К 60-летию Б. А. Рыбакова. М.

Каргер М. К., 1972. К истории Полоцкого зодчества XII в // Новое в археологии. М.

Каргер М. К., 1977. Храм-усыпальница в Ефросиниевском монастыре в Полоцке // СА. № 1. С. 240—247.

Каробушкта Т. М., 1999. Насельнщтва беларускага Пабужжа X—XIII ст. ст. MiHCK.

Карский Е. Ф., 1903. Белоруссы: В 3 т. Варшава. Т. 1.

Карты военных действий между русскими и поляками в 1579 году // ЖМНП. СПб., 1837. Т. 8.

Каспарова К. В., Мачинский Д. А., Щукин М. Б., 1976. [Рец. на кн.:] Поболь Л. Д. Славянские древности Белоруссии, 1971, 1973,1974 // СА. №4.

Касъпяров1ч М., 1928. Вялжае краязна>шае сьвята // Савецкая Беларусь. № 269.

Касъпяров1ч М., 1929. Куды i як вадзщь экскурсп // Наш край. Мшск. №4.

Касъпяров[ч М., 1930. Вывучэньне быту рабочых // Наш край. Мшск. № 1.

Каталог Церковно-Археологического музея. Минск, 1909.

[Катков М. Я.], 1865. Москва, 27-го августа // Московские ведомости. № 188.

КаханоустГ. А., 1984. Археалопя i пстарычные краязнауства Беларус! у XVI—XIX ст. ст. MiHCK.

Кедров С., 1990. Настоящее и будущее архивных комиссий // Русский Архив. М. Кн. 9, № 3.

Кёппен П. И., 1822. Список русским памятникам. СПб.

Кёппен П. И., 1825. Материалы для истории и просвещения в России: Библиографические листы. СПб.

Кёппен П. И., 1841. О церкви всемилостивого Спаса близ г. Полоцка Витебской губернии // ЖМВД. 1833. Т. 7, отд. 5.

Кёппен П. И., 1851. По Водь и Вотская пятина // ЖМНП. 4. 70, май- июнь отд. 2.

Керцелли Н. Г., 1876. Отчет о раскопках курганов в Смоленской губернии // ИОЛЕАЭ. Т. 20.

Кий. Полоцк. Археологические раскопки // Витебский вестник. 1913. № 765.

КиркорА. К., 1851. Очерк городов Виленской губернии // ПК Виленской губернии на 1851 год. Вильна. Ч. 2.

Киркор А. К., 1852. Хронологический свод достопримечательных событий в Виленской губернии до 1852 г. Вильна.

КиркорА. К., 1854. Материалы для историко-статистического описания города Вильна // ЖМВД. Т. 5.

Киркор А. К., 1856. Значение и успехи археологии в наше время // Зап. Виленской археологической комиссии. Вильна. Т. 1.

Киркор А. К., 1858. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник. СПб. Вып. 3.

Киркор А. К., 1859. Археологические разыскания в Виленской губернии // ИРАО. СПб. Т. 1.

КиркорА. К., 1873. О современной литературе. Познань.

Киркор А. К., 1882. Белорусское Полесье // Живописная Россия. СПб.; М. Т. 3.

КиркорА. К., 1839. Остатки языческих обыкновений в Белоруссии // Опыты русской словесности воспитанников Белорусского учебного округа. Вильна.

Кирьянов А. В., 1959. История земледелия Новгородской земли X— XV вв. // МИА. № 5.

Кирьянов А. В., 1960. Зерна хлебных растений из раскопок древнего Браслава // КСИА. Вып. 81.

Кирьянова Н. А., 1992. Сельскохозяйственные культуры и системы земледелия в лесной зоне Руси. М.

Кислое М. Н., 1952. Приемы топографической съемки Гнёздовских курганов // КСИИМК. Вып. 47.

Клейн Л. С., 2009. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб.

Клейн Э. М., Довгялло Д. К, Белоцеркович Н. Е., 1910. Город Борисов // Зап. Северо-западного отделения ИРГО. Вильно. Кн. 1.

Клетнова Е. Н., 1910а. Открытие систематических лекций в Смоленске Московским архитектурным институтом // Исторический вестник, СПб. Т. 122, [№ 12]. Декабрь.

Клетнова Е. Н., 19106. О раскопках на Смядыни // ИАК. СПб. Вып. 34, прибавл.

Клетнова Е. Н., 1911. Торжества в Смоленске // Исторический вестник. СПб. Т. 125, [№ 7]. Июль.

Клетнова Е. Н., 1912а. Доклад Московскому археологическому обществу о раскопках на Смядыни, произведенных Смоленской ученой архивной комиссией в 1909 году // Древности: Тр. комиссии по сохранению древних памятников Императорского московского археологического общества. М. Т. 4.

Клетнова Е. Н., 19126. Исследования и раскопки у станции Меньшикове Вяземского уезда // Смоленские вести. № 172.

Клетнова Е. Н., 1913а. Об имеющих быть раскопках членов Московского археологического института // Смоленские вести. № 168.

Клетнова Е. Н., 19136. Исследования и раскопки у ст. Меныпиково, Вяземского у. // ИАК. СПб. Вып. 48, прибавл.

Клетнова Е. Н., 1914. Раскопки в Гнёздове // Смоленский вестник. № 116.

Клетнова Е. Н., 1915. Раскопки по рр. Вязьме и Осьме // Отчет Московского археологического института. М.

Клетнова Е. Н., 1916а. Археологические разведки и раскопки в Вяземском уезде 1912 года // Смоленская старина. Смоленск. Вып. 3, ч. 2.

Клетнова Е. Н., 19166. Раскопки Гнёздова-Левобережного // Смоленская старина. Смоленск. Вып. 3, ч. 2.

Клетнова Е. Н., 1922. Новые раскопки в Гнёздове // Смоленская новь. № 4.

Клетнова Е. Н., 1925. Великий Гнёздовский могильник // Obron prachistoricky. Praha. РоС. 4: Niderluv sbomik.

Ключевский В. О., 1990. Дневник 1867—1877 гг // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М. Т. 9.

Ключевский В. О., 1993. Дневники и дневниковые записи // Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М.

Козлов В. П., 1981. Колумбы российских древностей. М.

Козлов В. П., 1996. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников XVIII—XIX веков. М.

Колединский Л. В., 1987. Работы в Слуцке // АО 1985 г. М.

Колединский Л. В., 1988. Раскопки на детинце древнего Слуцка // АО 1988 г. М. Колединский Л. В., 1991. Верхний замок Витебска в XI—XVII вв.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Минск.

Колединский Л. В., 19956. Городище Слуцк в раннем железном веке // ГАЗ. Мшск. Вып. 4.

Коложа//Виленский вестник. 1864. № 17, 19.

Колчин Б. А., 1956. Топография, стратиграфия и хронология Нерев- ского раскопа // МИА. № 55.

Колчин Б. А., 1963. Дендохронология Новгорода // МИА. № 117.

Колчин Б. А., 1972. Дендрохронология средневековых памятников Восточной Европы // Проблемы абсолютного датирования в археологии. М.

Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М.

Корнилов А., 1914. Курс истории XIX века. М. Ч. 3.

Корнилов И. П., 1901. Русское дело в Западном крае. СПб.

Корнилович А. О., 1957. Сочинения и письма. М.

Корнилович М. О., 18326. Описание Свято-Духова Боровичского монастыря // Северная пчела. № 306.

Корнилович М. О., 1832а. Историко-статистическое описание уездного города Валдая (в Новгородской губернии) // Северная пчела. № 288.

Корнилович М. О., 1833. О древних и новых зданиях архиерейского дома, о бывшей новгородской Грановитой палате // Северная пчела. 211.

Корнилович М. О., 1836. Нашествие литовцев на Устюжину — уездный город Новгородской губернии // Северная пчела. № 110.

Корнилович М. О., 1837. Шведы в Тихвине в XVII столетии // Северная пчела. № 55.

Корнилович М. О., см. также Без-Корнилович М. О.

Коробушкина Т. Н., 1979. Земледелие на территории Белоруссии в X—XIII вв. Минск.

Коробушкина Т. Н., 1988. Археология Белоруссии. Минск.

Коробушкина Т. Н., 1993. Курганы белорусского Побужья X—XII вв. Минск.

Котляровский А., 1867. Заметки к статье К. П. Тышкевича // Древности. Тр. МАО. Т. 1, вып. 2.

Кохановский Г. А., 1967. Открытый лист 3. Доленги-Ходаковского // Белорусские древности. Минск.

Коялович М. О., 1887. Поездка в середину Белоруссии // Церковный вестник. СПб. № 3.

Краснобаев Б. И., 1972. Очерки истории русской культуры XVIII в. М.

Краснов Ю. 1971. Раннее земледелие в лесной полосе Восточной Европы II тыс. до н. э. М.

Краснянский В. Г., 1900. Желательные изменения в организации внеклассного чтения. Вильна.

Краснянский В. Г., 1902. Минский департамент Великого княжества Литовского. СПб.

Краснянский В. Г., 1912. Город Мстиславль: Его настоящее и прошлое // Зап. Северо-западного отделения ИРГО. Вильна.

Краснянский В. Г., 1913. Город Борисов и Борисовский уезд в Отечественную войну 1812 г. Гродно.

Краснянст В. Г., 1928. Вщебсю гандаль у 1605 г // Затею аддзелу гуманитарных навук. 1нбелкульт. Мшск. Кн. 3.

Краснянст В., 1928. «Черцёж» места Вщебска 1664 г. як дакумен- тальны помшк псторьп беларускага драулянага будаунщтва // Зап. аддзелу гумаштарных навук. 1нбелкульт. Мшск. Кн. 6, т. 1, ст. 1.

Красовицкий П. М., 1911. Памятники церковной старины в Витебской губернии и их охранение // Полоцко-Витебскиая старина. Витебск. Кн. 1.

Крашевский К., 1845. Руководство к изысканию древностей в Западной России // ГГВ. № 24—26.

Краязна^ыя аргашзацьп у БССР // Наш Край. 1925. № 1. С. 6—10.

22.

Кром М. М., 1995. Меж Русью и Литвой. М.

КузаА. В., 1996. Древнерусские города X—XIII вв. М.

Кукольник П. В., 1864. Исторические заметки о Литве. Вильна.

Кулъчинский И., 1870. Инвентарь гродненского Коложского бази- лианского монастыря, основанного в древние времена со тщанием и в надлежащем порядке, составленный в 1738 году доктором богословия римского, ныне гродненским архимандритом монахом... Игнатием Кульчинским // Археологический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильно. Т. 9.

Кусцинский В. Г., 1903. Из заметок о курганах Лепельского уезда // ПЭВ.

Кусцинский М. Ф., 1866. Лепельские древности // Виленский вестник. № 181.

Кухаренко Ю. В., 1957. Раскопки на городище и селище Хотомель: (предварительное сообщение) // КСИИМК. Вып. 68.

Кухаренко Ю. В., 1961. Средневековые памятники Полесья // САИ. Вып. Е1—57.

Кухаренко Ю. В., 1962. Памятники железного века на территории Полесья // САИ. Вып. Д1—29.

Кухаренко Ю. В., 1968. Пинские курганы // Славяне и Русь: (к 60-летию Б. А. Рыбакова). М.

Л. Е., 1856. Каменецкая башня в Каменец-Литовском // Памятная книжка Гродненской губернии на 1856 г. Гродно.

Ломака А., 1921. Што дал! археолёпчныя раскопю у Заслаули // Савецкая Беларусь. Мшск. № 233.

Ланда С. С., 1956. А. С. Пушкин в печати Польши // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л. Т. 1.

Лачаева М. Ю., 2001. Предмет и задачи историографии // Историография России до 1917 г.: Учебн. для студентов высших учебн. заведений: В 2 т. М.

Лебедев Г. С., 1992. — История отечественной археологии. 1700— 1917 гг. СПб.

Левко О. Н., 1983. Работы в Витебске и округе // АО 1981 г. М.

Левко О. Н., 1984. Витебск XIV—XVIII вв. Минск.

Левко О. Н., 1986. Работы на Витебском взгорье // АО 1984 г. М.

Левко О. Н., 1988. Изыскания в Витебской области // АО 1986 г. М.

Левко О. Н., 1989. Торговые связи Витебска в X—XVIII вв. Минск.

Левко О. Н., 1992. Средневековое гончарство Северо-Восточной Белоруссии. Минск.

Лее/co О. Н., 1993. Средневековая Орша и ее округа. Орша.

Левко О. Н., 1999. Новое в исторической топографии Витебска // Псторыя Беларуси новае у даследаванш i выкладанш. Мшск.

Лемке М., 1904. Очерки истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб.

Лемке М., 1908. Николаевские жандармы и литература 1826— 1855 гг. Б. м.

Леонардов Л. С., 1911. Памяти действительного члена Витебской ученой архивной комиссии Ивана Ивановича Долгова. Полоцко-Витебская старина. Витебск. Кн. 1, ч. 2.

Леонардов Л. С., 1912. Полоцкий князь Всеслав и его время // Полоцко-Витебская старина. Витебск. Вып. 2.

Леонардов Л. С., 1916. Полоцкий князь Всеслав и его время // Полоцко-Витебская старина. Витебск. Вып. 3.

Леопардов Н. А., 18916. О сходстве изображений на некоторых херсонских монетах с изображением на дрогичинских свинцовых знаках/ пломбах // Сб. снимков с предметов древностей, находящихся в Киеве в частных руках. Киев. Вып. 2.

Леопардов Н. А., 1891а. Приложение к статье о печати царева мужа. Киев.

Лерберг А. X. 1818. Исследования, служащие к объяснению русской истории // Соревнователь просвещения и благотворения. Ч. IV. С. 95—1251.

Летопись ИАО: Извлечение из протоколов заседаний // ИАО. СПб., 1859. Т. 1, вып. 1.

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., 2006. Выбор имени у русских князей в X—XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М.

Лишков М., 1846. Древний Новогрудок // ГГВ. № 35, 36.

Лк А. С, 1968. Мжола Шчакащхш. Хараство непазнанай зямль Мшск.

Ловмянский Г., 1972. Основные черты позднеплеменного и раннегосударственного строя славян // Становление раннеславянских государств. Киев.

Ломоносов М. В., 1952. Идеи для живописных картин из российской истории //Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений / АН СССР. — М.; Л., 1950—1983. Т. 6: Труды русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. 1747—1765 гг. — М.; Л. С. 365—373.

Лорер Н. И., 1988. Записки моего времени // Мемуары декабристов. М.

Лужинский В., 1885. Из записок Василия Лужинского — архиепископа Полоцкого. Казань.

Лучицкий К. В. По поводу “Дрогичинских древностей” // ЧОИНЛ. Киев. Т. 6.

Лысенко П. Ф., 1965. К вопросу об исторической топографии древнего Бреста // Материалы IX конференции молодых ученых. Минск. [1]

Лысенко П. Ф., 19666. Шиферные пряслица с надписью из Пинска // СА. № 3.

Лысенко П. Ф., 1966а. К вопросу об исторической топографии древнего Пинска // Вопросы истории и археологии. Минск.

Лысенко П. Ф., 1967. Свинцовые иконки из Турова // СА. № 1.

Лысенко П. Ф., 1974. Города Туровской земли. Минск.

Лысенко П. Ф., 1985. Берестье. Минск.

Лысенко П. Ф., 1987. Берестье: Автореф. дис.... докт. ист. наук. М.

Лысенко П. Ф., 1989. Открытие Берестья. Минск.

Лысенко П. Ф., 1991. Дреговичи. Минск.

Лысенко П. Ф., 1999. Туровская земля. Минск.

Львов А. С., 1975. Лексика “Повести временных лет”. М.

Лявданский А. Н., 19246. Археологические исследования в Борисовском округе // Звязда. Мшск. № 209.

Лявданский А. Я., 1924а. Материалы для археологической карты Смоленской губернии // Труды Смоленских гос. музеев. Смоленск.

Лявданский А. Н., 1926. Некоторые данные о городищах Смоленской губернии // Научн. изв. Смоленского гоС. ун-та. Т. 3, вып. 3.

Лявданский А. Н., 1932. Археологические исследования в БССР после Октябрьской революции // Сообщ. ГАММК. № 7, 8.

Лявданский А. Н., Дмитриев В. В., 1923. Археологические новости // Рабочий путь. № 171.

Лявданский А. Н., см. также Ляудансю А. М. Ляпушкин И. И., 1958. Городище Новотроицкое // МИА. № 74.

Ляпушкин И. И., 19686. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства // МИА. № 152.

Ляпушкин И. И., 1968а. Новое в изучении Гнёздова // АО 1967 г. М.

Ляпушкин И. И., 1969. Исследования Гнёздовского поселения // АО 1968 г. М.

Ляпушкин И. И., 1971. Гнёздово и Смоленск // Проблемы истории феодальной России. Л.

Ляуданст А. М., 1928а. Краязна^ыя аргашзацьй i археолёпя // Наш край. № 12.

ЛяуданстА. М., 19286. Археолёпчныя расколю у Заслауш Менскай акруп // Працы I.

ЛяуданстА. М., 1930а. Археолёпчныя досьледы у Вщебскай акрузе // Працы II.

ЛяуданстА. М., 19306. Археолёпчныя досьледы у Полацкай акрузе // Працы II.

Ляуданст А. М., 1930в. Археолёпчныя досьледы у Аршанскае акрузе // Працы археалапчнай KaMicii. 3aniaci аддзелу гумаштарных навук БАН. Мшск. Т. 2. Мавродин (В. В.) 1945. Образование древнерусского государства. Л.

Ляуданст А. М., 1931. Нацдэмы у саюзе з рэлтяй i царкоушкам! супраць дыктатуры пролетарыяту // Савецкая Краша. № 3.

Ляуданст А. М., Пал1карпов1ч К. М., 1932. Да псторьп жалезнай прамысловасщ на Беларуа па даных археалогп // Савецкая KpaiHa. № 5.

Ляуданст А. М., Палжарпов1ч К. М., 1936. Археолёпчныя досьледы у БССР у 1933—1934 гг. // 3anicKi БАН. Мшск. № 5.

Ляуданст А., 1932а. Папярэдшя вынш работы археолёпчнай бры- гады Палескай экспедыцьп // Савецкая KpaiHa. № 7, 8.

Ляуданст А., 19326. Археолёпчная праца у БССР за 1930—1931 гг. // Працы III.

Ляуко В. М., 2000. Новыя археалапчныя даследаванш Друцка i яго акруп // Друцк старажытны. М1нск.

Ляуко В. М., 1995. Археалапчныя помшю Аршаншчыны у эпоху сярэднявечча // Аршансю краязна^ы зборн!к. Орша.

Ляукоу Э. А., 1992. Ма^чоивыя сведю мшуушчыны. MiHCK.

Мавродин В. В., 1945. Образование Древнерусского государства. Л.

Мазаев М., 1993. Глинка (Сергей Николаевич) // Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии: В 12 т. М., Т. 4.

Мазуров А. Б., Черкасов В. В. (рец.)., 2008. Алексеев Л. В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры // Вестник РГНФ. № 3. С. 231—237.

Майнов В. И., 1878. Описание черепов из курганов Витебской губернии (раскопки Е. Р. Романова) // ИОЛЕАЭ. Т. 31.

Макаров М. Н., 1819. Краткая записка о некоторых достопамятностях Рязанских и Пронских // Труды ОЛРС. Ч. 16.

Макаров М. Н., 1820. Письма к редактору // Вестник Европы. Ч. 114.

Макарова Т. И., 1975. Перегородчатые эмали Древней Руси. М.

Макушников О. А., 1986. Исследования средневекового Гомеля //АО 1985 г. М.

Макушников О. А., 1991. Первые итоги полевых работ Гомельского областного археологического центра // Гомелыцина: археология, история, памятники. Гомель.

Макушшкау О. А., 1993. Гомель // Археалопя i нум1зматыка Беларусь MiHCK.

Малето Е. И., 2005. Антология хожений русских путешественников XII—XV вв. М.

Маловичко С. И., Румянцева М. Ф., 2013 История как строгая наука vs социально ориентированное историописание: монография. Орехово- Зуево.

Мальгин Т, 1794. Зерцало российских государей. СПб.

Марков М. Е., 1814. О городах и селениях Черниговской губернии, упоминаемых в несторовой летописи, как они следуют в ней по порядку городов. Чернигов.

Марозава С., 2005. Кульчынсю 1гнацш // Вялжае Княства Лггоускае. Энцыклапедыя у 3 т. Т. 2: Кадэцю корпус — Яцкев1ч. Мн.

Масалъская-Сурина, 1909. Памятники старины // Минская старина. Минск. Т. 1.

[Маслаковец Я. Г], 1923. «Навуковы» работник (Заславль Менскага павету) // Савецкая Беларусь. № 194.

[Маслаковец Я. Г], 1923а. Да увап археолёгау (в. Дубейю Стародуб- скай воласщ) // Савецкая Беларусь. № 266.

Материалы по цензуре и печати. СПб., 1870. Т. 2.

Mamyceeiu А., 1923. Матэрыялы да ricTopbii археолёгп i этнаграфп Беларусь Менск павет // Савецкая Беларусь. Мшск. № 229.

Медведев Ю. М., 1991. Предуведомление составителя // Библиотека русской фантастики. Старинные диковинки. М. Т. 3, Кн. 1: Волшебнобогатырские повести XVIII в.

Медынцева А. А., 1979. Тмутараканский камень. М.

Мелъниковская О. К, Алексеев Л. В., 1968. [Рец. на кн.:] Загорульский Э. М. Археология Белоруссии. Мшск, 1965 // СА. № 3.

Мелъниковская О. Я, 1967. Племена южной Белоруссии в раннем железном веке. М.

Меховский М, 1938. Трактат о двух Сарматиях. М.; Л.

МецелъстА. А., 1994. Смаленска-чершгавскае памежжа XII стагоддзя у мЫрэччы Дзясны i Днепра // ГАЗ. Мшск. Вып. 4.

Мигулин И. С., 1991. О кресте // Вестник Могилёва. № 38.

Миловидов А. М., 1988. Церковно-археологические памятники города Пинска. Минск.

Милюков П. Я., 1899. Отчет о раскопках рязанских курганов летом 1899 г. // Тр. X АС. М. Т. 1. С. 14—37.

Милюков П. Я, 1955. Воспоминания. Нью-Йорк. Т. 1.

Минская старина. Минск, 1908. Т. 1.

Минская старина. Минск, 1910. Т. 2.

Минское общество истории и древностей // Вести. Народного комиссариата просвещения БССР. Минск. № 2.

Миронов Б. Я, 1999. Социальная истории России периода империи (XVIII — начала XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб. Т. 1,2.

Митрофанов А. Г., 1978. Железный век средней Белоруссии (VI в. до н. э. —VIII в. н. э.). Минск.

Митрофанов А. Г., 1986. [Рец. на кн.:] Поболь Л. Д. Археологические памятники Белоруссии: Железный век. Минск, 1983.

Могилёв: По инициативе этнографа Е. Р. Романова в Могилёве учреждается Общество изучения Белорусского края // Русские ведомости. 1903. № 348.

Могилёвский историко-этнографический музей, 1891. Могилёв.

Модзалевский Б. Л., 1922. Пушкин под тайным надзором // Парфенон. СПб.

Монгайт А. Л., 1961. Рязанская земля. М.

МонгайтА. Л., 1963. Возникновение и первые шаги советской археологии // ИСССР. № 4.

Монгайт А. Л., 1966. Фрески Спас-Ефросиниевского монастыря в Полоцке // Культура древней Руси: (к 60-летию Н. Н. Воронина). М.

МонгайтА. Л., 1955. Старая Рязань // МИА. № 49.

Морелъ А. К., 1890. Историческая записка о плаце Полоцкого кадетского корпуса. Полоцк.

Морелъ А. К., 1892. О былом Полоцке // ВГВ. Неофициальный отдел. № 83—85, 90, 92, 93, 95—97 и др.

Морелъ А. К., 1893. Монетный клад // ВГВ. № 56.

Морелъ А. К., 1894. Еще о находках монет в пределах Витебской губернии // ВГВ. Январь.

Морелъ А. К., 1907. История Полоцка и возникновение здания Полоцкого кадетского корпуса. Вильна.

Мосолов А. Я., 1898. Виленские очерки. СПб.

Мошин В., 1947. Русские на Афоне и русско-византийские отношения XI—XII вв // Byzantinoslavica. Прага. Т. 9, вып. 1.

Муравьёв М. Я, 1810. Опыт истории словесности и нравоучения. М.

Ч. 1.

Мурашева В. В., 2012. Актуальные проблемы исследования Гнёз- дова // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010.: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. С. 389—401.

Мурзакевич И. А., 1804. История губернского города Смоленска. Смоленск.

Мурзакевич Я. Я., 1835. Достопамятности города Смоленска // ЖМНП. Ч. 8, № 12.

Мурзакевич Я. Я, 1877. Никифор Адрианович Мурзакевич — историк города Смоленска. СПб.

Муромцев Я., 1870. Могилёвская губерния в лесном отношении // МГВ. № 15, 18. Неофициальная часть.

Муромцев Я., 1871. По вопросу четвертому об археологических картах // Тр. I АС. М. Т. 1.

Муромцев Я., 1874. Могилёвская губерния в лесном отношении // МГВ. № 34, 35, 65, 68, 69, 83, 89.

Мы получили следующее письмо... // Виленский вестник. 1865. № 186. Часть неофициальная.

Мялешка М. В., 1921. Зандаж часу (Думка) // Савецкая Беларусь. № 149.

Мясоедов В. К., 1925. Фрески Спаса-Нередицы: [Альбом] / Вступ. Н. П. Сычева и В. К. Мясоедова. Л.

МяцелъсМ А. А., 2001. Фарм[раванне i тэрытарыяльнае развщцё Мсщслаускага княства // Матэрыялы па археалогй Беларусь Мшск. № 3.

МяцелъстА. А., 2003. Старадауш Крычау. Мшск.

Я. Б., 1924. Подземный Витебск // “Заря Запада”. Витебск. № 254.

Нарбутт Т., 1822. Догадки о древних литовцах // Северный архив. СПб. № 6.

Нарбутт Т., 1846. Древние камни с надписями, находящиеся в Западной Двине // ВГВ. № 14.

Насонов А. Я, 1951. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. М.

Наумова Г. Р., 2018. История исторической науки. Историография истории России. Ч. 1—2. М.

Невединский С, 1888. Катков и его время. СПб.

Нефедов В. С., 2012. Смоленское Поднепровье и Подвинье в период формирования древнерусского государства по археологическим данным // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010.: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М. С. 270—300.

Нечкина М. В., 1965. История истории // История и историки. М.

Нижегородские губернские ведомости. Нижний Новгород, 1895. № 35.

Никитенко А. В., 1955. Дневник. М. Т. 1.

Никитенко А. В., 1956. Дневник. М. Т. 3.

Никитин А. В., 1971. Русское кузнечное ремесло XVI—XVII вв // САИ. Вып. 31—34.

Никитин Н., 1845. Записки о Смоленске. Смоленск.

Никитин Я., 1848. История г. Смоленска. М.

Никифоровский Н. Я., 1896—1897. Простонародные приметы и поверья // ВГВ. 1896. № 36,42—51, 77—87, 89—103. 1897. № 1—26.

Никифоровский Н. Я., 18976. Гончарные терракоты Витебска по археологическим находкам // ВГВ. № 135, 138. Отдел неофициальный.

Никифоровский Н. Я., 1897а. Простонародные приметы и поверья в Витебской Белоруссии. Витебск.

Никольская Т. Н., 1962. Городище у С. Николо-Ленивец // СА. № 1.

Никольская Т. Н., 1981. Земля вятичей. М.

Никольский Н. М., 1983. История русской церкви. М.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1950.

HoeiK-Пяюн С. М., 1968. Памящ I. I. Стаброускага // Шва. Беласток.

№ 6.

Новый историко-археологический музей в Витебске // Зап. ИРГО. Вильна, 1911.

Носов Е. Н., 1976. Нумизматические данные о северной части балтийско-волжского пути конца VIII—X вв. // ВИД. Л. Т. 8.

Носов Е. Н., 1984. Археологические памятники Новгородской земли VIII—X вв. // Археологические исследования Новгородской земли. Л.

Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.

Нямцоу А., 1925. Экскурая вучняу Асшовщкай сямшодю // Наш край. Мшск. № 2.

Нямцоу А., 1930. Вёска Вярзп шлях! да яе калектыв!зацьй // Наш край. Мшск. № 1.

О древних камнях с надписями, находящихся в реке Двине (от XIII в.) близ Полоцка и Дисны // ВГВ. № 14. Отд. 2. Часть неофициальная.

О древних могилах в Минской губернии и в Минске // Сын Отечества. Т. 6, ч. 2 (декабрь), отд. 7.

О предметах, поступивших в музей при Статистическом комитете от г. Гусаковского // МогГВ. 1869. № 45. Часть неофициальная.

О предполагаемом описании городищ и древних курганов Новгородской губернии // Северная пчела. № 223.

О Церкви Всемилостивейшего Спаса близ Полоцка Витебской губернии // ЖМВД. 1833. Т. 8, отд. 5.

Обязательное постановление Смоленского губисполкома // Рабочий путь. Смоленск, 1923. № 220.

Овсянников Ю., 1968. Новодевичий монастырь. М.

Окрейц С. С., 1907. Из литературных воспоминаний // Исторический вестник. Т. 108, № 4, 5.

Окрейц С. С, 1916. Литературные встречи и знакомства // Исторический вестник. Т. 144, № 6.

Описание поездки в Пинск членами комитета в августе 1909 г. // Минская старина. Минск, 1911. № 2.

Описание рукописей, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. СПб., 1906. Т. 2, вып. 1.

Описание Тушинского лагеря, сделанное для Н. М. Карамзина // Русский зритель. М., 1828. Ч. 1.

Орлов В., 1988. Когда краснеет Клио // Литературная газета. М. 17 февр. № 7.

Орловский И. И., 1902. Смоленская стена. Смоленск.

Орловский И. И., 1903. Священник [Н. А.] Мурзакевич, обвиняемый в измене в 1812 году // Русская старина. СПб. Вып. 5.

Орловский И. И., 1906. Достопамятности Смоленска. Смоленск.

Орловский И. И., 1907. Краткая география Смоленской губернии. Смоленск.

Орловский И. И., 1909. Борисоглебский монастырь в Смоленске на Смедыни и раскопки его развалин // Смоленская старина. Смоленск.

От археологического общества // Смоленская новь. 1922. № 5.

От редакции // Смоленская новь. 1922. № 1.

Отклики и заметки // Рабочий путь. № 166. Смоленск, 1927.

Открытие XV Археологического съезда // Тр. XV АС. Т. 1.

Открытие Минского церковно-археологического комитета // МЕВ. 1908. № 4,6,7,17. Открытие Могилёвского музея // МогГВ. № 86.

Отчет Виленской публичной библиотеки и музея за 1914 г. Вильна, 1915.

Отчет зав. делами Минского статистического комитета И. П. Головачёва // МГВ. 1876. № 4.

Отчет Императорской археологической комиссии за 1870— 1871 годы. СПб., 1872. Отчет Императорской археологической комиссии за 1907 год. СПб., 1910.

Отчет М. Ф. Кусцинского о раскопках в Смоленской губернии в 1874 г. // Древности: ТМАО. М., 1881. Т. 9, вып. 1.

Отчет предварительного комитета // Тр. IX АС. Т. 2.

Отчет Публичного и Румянцевого музеев за 1870—1872 гг. М., 1873.

Отчет СУАК во второй год существования (1909—1910). Смоленск.

Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970. Т. 1.

Очерки по археологии Белоруссии. Минск. 1972. Т. 2.

Павлинов А. М., 1894. История русской архитектуры. М.

Павлинов А. М., 1895. Древние храмы Витебска и Полоцка // Тр. IX АС. Т. 1.

Павлова К. В., 1967. Могильник на территории окольного города древнего Новогрудка // КСИА. Вып. 110.

Паевский Л. С., свящ., 1887. О церквах брестской капитулы начала второй половины XVIII в. Вильна.

Паевский Л. С., свящ., 1894. Наши провинциальные архивы и их значение для Западно-Русского края. Гродно.

Паевский Л. С., свящ., 18956. Город Брест-Литовск и его древние храмы // Тр. IX АС. Т. 1.

Паевский Л. С., свящ., 1895а. Жировицкий и Брест-Литовский архивы //Тр. IX АС. Т. 1.

Паевский Л. С., свящ., 1914. Сближение старой Литвы с древним Новгородом // Тр. XV АС. Т. 1.

Паевский Л. С., свящ., 1893. Из поездки в Москву на VIII Археологический съезд. Гродно.

Паломник Даниила Мниха. СПб., 1891.

Памяти Александра Николаевича Лявданского // СА. 1964. № 1.

Памятная книга Виленской губернии на 1890 год. Вильна, 1890.

Памятники старины // Минское слово. 1909. № 775.

Памятники старины // Рабочий путь. Смоленск, 1927.

Памятники старины в западных губерниях империи. СПб., 1874.

Патерик Киево-Печерского монастыря / Изд. Археологической комиссии. СПб., 1911.

Патерик Печерский или отечник. Киев, 2003.

Пашуто В. Т., 1950. Очерки по истории Галицко-волынской Руси. М.

Передолъская В. С., 1898. Новгородские древности. Новгород.

Переписка государственного канцлера графа Н. П. Румянцева с московскими учеными // ЧОИДР. 1882. Кн. 2, отд. I.

Переписка митрополита киевского Евгения с государственным канцлером графом Н. П. Румянцевым. Воронеж, 1868.

Песни..., 1861. Песни, собранные Н. П. Рыбниковым. — М. № 8.

Петренко В. И, 1970. О бронзовых “фигурках викинга” // Исторические связи Скандинавии и России IX—XX вв. Л.

Петров Н., 1889. Из путешествия в Северо-Западный край // Киевская старина. Т. 24, [№ 2], февраль, отд. 8: Документы. Известия и заметки.

Петрухин В. Я., Пушкина Т. А., 1979. К предыстории древнерусского города // История СССР. № 4. С. 100—112.

Петрухин В. Я., Пушкина Т. А., 1979. К предыстории древнего города // ВИ. № 4.

Пех Г. И., 1966. Раскопки древнего Слонима // Древности Белоруссии. Минск.

Пех Г. Я., 1963. Раскопки в Волковыске в 1958 // СА. № 1.

Пештич С. Л., 1961. Русская историография XVIII в. М.

Писарев А. А., 1807. Предметы для художников, избранные из Российской Истории, Славенскаго Баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе [Текст] / соч. А. Писарева. Во граде Св. Петра.

Писарев Д. И., 1956. Сочинения. М. Т. 3.

Писарев С. П., 1882. О городках и курганах Смоленской губернии // Смоленский вестник. № 52.

Писарев С. П., 1887. Пожертвования в Смоленский музей // Смоленский вестник. № 153.

Писарев С. П., 1891. От историко-археологического музея // Смоленский вестник. № 82.

Писарев С. П., 1894. Княжеская местность и храм князей в Смоленске. Смоленск.

Писарев С. П., 1898. Памятная книга г. Смоленска. Смоленск.

Письма митрополита киевского Евгения Болховитинова к В. Г. Ана- стасевичу // Русский архив. 1889. № 7.

Письма Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Письма Победоносцева к Александру III. М., 1926. Т. 2.

Пичета В. И., 1961. Белоруссия и Литва. М.

Победоносцев К. 17., 1876. Исторические исследования и статьи. СПб.

Побойнин Я., 1897. Торопецкая старина // ЧОИДР. Кн. 1.

Поболъ Л. Д., 1960. Древнерусский меч из Полоцка // Весщ АН БССР. Мшск. Вып. 1.

Поболъ Л. Д. и др., 1986. Раскопки в Минске // АО 1984 г. М.

Поболъ Л. Д., 1971. Славянские древности Белоруссии: (Ранний этап зарубинецкой культуры). Минск.

Поболъ Л. Д., 1973. Славянские древности Белоруссии. Минск. Т. 1: Могильники раннего этапа зарубинецкой культуры.

Поболъ Л. Д., 1974. Славянские древности Белоруссии. Минск. Т. 2: Свод археологических памятников раннего этапа зарубинецкой культуры с середины III в. до н. э. по II в. н. э.

Поболъ Л. Д., 1979. Древности Белоруссии в музеях Польши. Минск.

Поболъ Л. Д., 1983. Археологические памятники Белоруссии: Железный век. Минск.

Поболъ Л. Д., 1988. Новые данные о древнем Менске (Минске) // Древности славян и Руси: К 80-летию Б. А. Рыбакова. М.

Повесть временных лет. М., 1996.

Повесть о Евфросинии Полоцкой //Малето Е. И. Антология хождений русских путешественников XII—XV вв. М., 2005.

Погодин М. П., 1838. Историческая система Ходаковского // Русский исторический сборник. М.

Погодин М. П., 1866. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и воспоминаниям современников: Материалы для библиографии. М. Ч. I—II.

Погодин М. П., 1872. Древняя русская история до монгольского ига. М. Т. 3.

Подземньй Витебск // Заря Запада. Витебск, 1924.

Пожаров Г. И., 1910. Список населенных мест Могилёвской губернии. Могилёв.

Покровский Ф. В., 1887. Виленский музей древностей // Виленский вестник. № 206.

Покровский Ф. В., 1893. Археологические экскурсии по Виленской губернии. Вильна.

Покровский Ф. В., 1894. Из доисторического быта на славяно-литовской границе. Вильна.

Покровский Ф. В., 18956. Археологическая карта Гродненской губернии // Тр. IX АС.

Покровский Ф. В., 1895а. Курганы на границе современной Литвы и Белоруссии // Тр. IX АС. Т. 1.

Покрышкин П. П., 1904. Смоленская крепостная стена // ИАК. СПб. Вып. 12.

Покрышкин П. П., 1916. Краткие советы по вопросу ремонта предметов старины и искусства // Смоленские епарх. вед. № 7, 8.

Полевой Н., 1839. Записки о жизни Зориана Ходаковского // Сын Отечества. Т. 8, ч. 2, № 4, отд. 6.

Полесский-Щепилло М. 17., 1870. Раскопки развалин древнего храма святой великомученицы Екатерины в восточном предместье г. Смоленска // ПКСГ на 1870 год. Смоленск.

Поликарпович К. М., 19376. Первая находка мустьерской эпохи в БССР // СА. № 3. Поликарпович К. М., 1940. Торфяниковые стоянки Кривина и Осовец в БССР // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. М.; Л. № 6—7.

Поликарпович К. М., 1937а. Новая верхнепалеолитическая стоянка в бассейне р. Десны // СА. № 3.

Поликарпович К. М., 1941. Археологические исследования в д. Елисеевичи и др., 1935—1936 гг. // Археологические исследования в РСФСР 1934—1936 гг. М.; Л.

Поликарпович К. М., 1968. Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск.

Полное собрание законов Российской империи: Книга чертежей и рисунков. СПб., 1839.

Полное собрание законов Российской империи: Собрание второе. СПб., 1856. Т. 30.

Полоцк: Исторический очерк. Минск, 1962.

Полоцкая ревизия 1552 года. М., 1905.

Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1977. Т. 1.

Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1980. Т. 3.

Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1982. Т. 4.

Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1985. Т. 5.

Полоцко-Витебская старина. Витебск, 1911. Т. 1, ч. 3.

Полубинский, 1884. Тулический монастырь // МогЕВ. Могилёв.

Полубояринова М. Д., 19636. Стеклянная посуда древнего Турова // СА. № 4.

Полубояринова М. Д., 1963а. Раскопки древнего Турова // КСИА. Вып. 96.

Помнна старасьветчыны: Слуцюе курганы // Звязда. Мшск, 1924. № 196.

Помпей Николаевич Батюшков: его труды и общественная деятельность в 1850—1887 гг. // Русская старина. 1887. Т. 54, Кн. 5 (май).

ПоппэА. В., 1966. Учредительная грамота Смоленской епископии // АЕ за 1965 г.

Потебня А. А., 1891. Этимологические заметки // Живая старина. Вып. 3.

Потепалов С. Г., 1963. Путешествие П. И. Кеппена по славянским землям // Из истории славянских литературных связей XIX в. М.; Л.

Потин В. М., 1970. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (IX—XII вв.) // Исторические связи Скандинавии и России. Л. (Тр. ЛОИИ; Вып. 11).

Правила музея // ПЕВ. 1896, № 4; Отчеты музея опубликованы там же (1896, № 4; 1899, № 8—9; 1902, № 21)

Прсосов В., 1848. Род князей Мстиславских // МогГВ. № 47—51. Прахов В. И, 1847. Остатки древних укреплений Мстиславля // МогГВ. № 8.

Прахов Н. А., 1958. Страницы прошлого. Киев

Присёлков М. Д., 1940. Летописание Западной Украины и Белоруссии // Уч. зап. ЛГУ. Сер. ист. науки. Вып. 7.

Присёлков М. Д., 1994. История русского летописания XI—XV вв. СПб.

Производство археологических раскопок в Северо-Западном крае // ОАК за 1889 г. СПб., 1892.

Протокол заседания Могилёвского губернского статистического комитета 8 февраля 1869 г. // Московские губернские ведомости. № 8.

Протоколы заседаний Археологического Съезда // Тр. I АС. 1871. Т. 1.

Протоколы заседаний Отделения русской и славянской Археологии ИАО // Зап. Отделения русской и славянской археологии. ИАО. СПб., 1887. Т. 4.

Протоколы... // Древности: ТМАО. М.,1874. Т. 4, вып. 2. Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1880. Т. 8.

Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1883. Т. 4, вып. 1. Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1886. Т. 11, вып. 2. Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1888. Т. 12.

Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1890. Т. 12, вып. 2. Протоколы... //Древности: ТМАО. М., 1900. Т. 16.

Пряхин А. Д., 1986. История советской археологии (1917 — середина 1930-х гг.). Воронеж.

Псковские летописи. М., 1955. Т. 2.

ПСРЛ. М., 1949. Т. 25: Московский летописный свод конца XV века. ПСРЛ. М., 1965. Т. 11—13: Патриаршая или Никоновская летопись.

ПСРЛ. М., 1975. Т. 32: Летопись Панцирного и Аверки.

ПСРЛ. М., 1980. Т. 35: Летописи белорусско-литовские.

Пушкин А. С., 1949. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л. Т 6, 7.

Пушкина Т. А., 1991. Торговый инвентарь из курганов Смоленского поднепровья: (к истории древнерусского города) // Смоленск и Гнёз- дово.М.

Пушкина Т. А., Розанова Л. С., 1992. Кузнечные изделия из Гнёз- дова // РА. № 2. ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21: Степенная книга.

Пушкина Т. А., 1974. Гнёздовское поселение в истории Смоленского поднепровья (IX—XI вв.). Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

Пушкина Т. А., 1981. Скандинавские вещи из Гнёздовского поселения // СА. № 3.

Пушкина Т. А., 1987. Височные кольца Гнёздовского комплекса // V Международный конгресс славянской археологии: Доклады. Киев. Т. 3, вып. 16.

Пушкина Т. А., 1998. Первые гнездовские клады: история открытия и состав // Историческая археология: традиции и перспективы. М.

Пушкина Т А., 2004. Авдусин Даниил Антонович // Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факультет. М.

ПыпинА. И., 1892. История русской этнографии. СПб. Т. 4.

Рабинович М. Г., 1978. Очерки истории русского феодального города. М.

Равдина Т. В., 1979. Погребения с древнерусскими сребрениками // СА. № 3.

Равдина Т В., 1988. Погребения X—XI вв. с монетами на территории Древней Руси: Каталог. М.

Радзивиловская или Кёнигсбергская летопись: Фототипии, воспроизвел, рукописи. СПб, 1902.

Радимич Е., 1898. Что сделано по изучению Могилёвской губернии и что еще предстоит сделать // МогГВ. № 15, 16.

Радченко 3., 1881. Сборник малорусских и белорусских песен Гомельского уезда. СПб. Вып. 1.

Разрешение ученым учреждениям и частным лицам производства археологических раскопок // ОАК за 1912 г. Пг., 1916.

Разрешение ученым учреждениям и частным лицам производства археологических раскопок // ОАК за 1913—1915 гг. Пг., 1918.

Разрешение частным лицам производства раскопок на казенных и общественных землях и рассмотрение ходатайств о реставрации, ремонте, сохранении и упразднении древних памятников зодчества // ОАК за 1898 г. СПб, 1901.

Ракочевский С. С., 1878. Исторические сведения о Рославле // Смоленские вести. № 30.

Ракочевский С. С., 1880. Опыт собирания исторических записок о Рославле // ИРАО.

Ракочевский С. С, 1885. Опыт собрания исторических записок о Рославле. Смоленск.

Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X—XV вв. // МИА. № 105.

Раппопорт П. А., 1963. Раскопки в Волковыкске в 1959 г. // СА. № 1.

Раппопорт П. А., 1967. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. // МИА. № 40.

Раппопорт П. А., 1972. “Латинская церковь” в древнем Смоленске // Новое в археологии: (к 70-летию А. В. Арциховского). М.

Раппопорт П. А., 1976. Метод датирования памятников древнего смоленского зодчества по формату кирпича // СА. № 2.

Раппопорт П. А., 1980. Полоцкое зодчество XII века // СА. № 3.

Раппопорт П. А., 1987. Церковь Благовещения в Витебске // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник 1985 г. М.

Раппопорт П. А., Шолохова Е. В., 1997. Раскопки в Рославле // АО 1975 г. М.

Раппопорт П. А., Штендер Г. М., 1980. Спасская церковь Евфроси- ньевского монастыря в Полоцке // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1979 г. Л.

Раппопорт П. А., 1962. Археологические исследования памятников русского зодчества X—XIII вв. // СА. № 2.

Раппопорт П. А., 1982. Русская архитектура X—XIII вв. // СА. Вып. Е1—47.

Раппопорт П. А., 1985. Строительные артели древней Руси и их заказчики // СА. № 4.

Раппопорт П. А., 1994. Строительное производство древней Руси X— XIII вв. СПб. Раскопки Замковой горы в Витебске // Правительственный вестник. 1895. № 176.

Раскопки курганов в Минской губернии // Виленский вестник. 1867. № 20.

Репин И., 1944. Далекое близкое. М.; Л.

Речь В. Н. Линда, сказанная на собрании по случаю открытия Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания // Сб. Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания. Тверь, 1903. Вып. 1.

Речь, произнесенная гр. Е. Тышкевичем при открытии заседания Виленской археологической комиссии, 11 февраля 1857 // ЖМНП. 1857. Ч. 94. [№ 4], апрель. Отд. 7.

Ривкин М. Cm., 1961. Из опыта внеклассовой краеведческой работы по истории. М.

Риер Я. Г., 1977. Исследования у г. Чаусы Могилёвской области // АО 1977 г.

Риер Я. Г., 1978. Исследования у г. Чаусы //АО 1978 г.

Риер Я. Г., 1980. Изучение феодальной деревни в Могилёвском Под- непровье // АО 1979 г.

Риер Я. Г., 1981. Феодальное поместье в Могилёвском Поднепро- вье // Вопросы истории. Минск.

Риер Я. Г., 1982. Характер размещения сельского населения в Могилёвском Поднепровье // СА. № 4.

Робинсон А. Н., 1963. Историография славянского возрождения и Паисий Хиландарский. М. 306.

Робинсон А. Н., 1980. Литература древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв. М.

Ровинский К., 1890. Письмо в редакцию // Смоленский вестник. № 149.

Ровнякова Л. И., 1963. Русско-польский этнограф и фольклорист 3. Доленга-Ходаковский // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. Л.

Рогов А. И., 1966. Русско-польские культурные связи эпохи возрождения. М.

Романов Б. А., 1948. Деньги и денежное обращение // История культуры древней Руси. М., Л.

Романов Е. Р, Сапунов А. П., 1890. Список вопросов для составления археологической карты Витебской губернии // ВГВ. № 5.

Романов Е. Р, 1881. Два клада из древнего Лукомля // ИАК, прибавл. к вып 6. СПб.

Романов Е. Р., 1886. Борисов камень в С. Высоком Городце Сеннен- ского уезда // МогГВ. № 42.

Романов Е. Р., 1889. Раскопки в Могилёвской губернии в 1888 г. // Древности: ТМАО. М. Т. 13.

Романов Е. Р., 18906. О курганных раскопках в Сенненском уезде Могилёвской губернии // ИОЛЕАЭ. Т. 49, вып. 5.

Романов Е. Р., 1890а. Раскопки в Каховке Витебской губернии // Древности: ТМАО. М. Т. 16.

Романов Е. Р., 1891. Раскопки в Каховке // Этнографическое обозрение. № 70.

Романов Е. Р, 1892. Заметка о дополнительных местонахождениях // Тр. ВОМПК. Вильна.

Романов Е. Р, 1895. Раскопки в Мигове // ГГВ. № 42.

Романов Е. Р., 18986. Археологические находки // МогГВ. № 38—41.

Романов Е. Р, 1898а. Очерки Витебской губернии. Витебск.

Романов Е. Р., 1899. Раскопки в им. Чирчине // МогГВ. № 37.

Романов Е. Р, 1900. Пробная раскопка в Брусневичах Могилёвского уезда, 15—16 июля 1900 г. // МогГВ. № 59, 60.

Романов Е. Р., 1901. Плащаница 1566 г. // Исторический вестник. Т. 83, [№ 1], январь.

Романов Е. Р., 1903. Две археологические разведки // МогГВ. № 76.

Романов Е. Р., 19096. Краткие указания для совершения археологических экскурсий // Циркуляры Виленского учебного округа. Вильна.

Романов Е. Р., 1909а. Еще два клада из древнего Лукомля // ИАК. Доб. к вып. 6.

Романов Е. Р., 1910. Археологический очерк Гомельского уезда // Зап. Северо-западного отделения ИРГО. Вильна. Т. 1.

Романов Е. Р., 19116. По Гродненскому Полесью // Зап. Северо- западного отделения ИРГО. Вильна Т. 2.

Романов Е. Р., 1911а. Виленский камень // Зап. Север-западного отделения ИРГО. Вильна. Т. 2.

Романов Е. Р., 1912 г. Альбом художника Д. М. Струкова как результат экспедиции по Северо-Западному краю // Зап. Северо-Западного отделения имп. ИРГО. Вильна. Кн. 3.

Романов Е. Р., 19126. Археологические разведки в Могилёвской губернии // Зап. Северо-западного отделения ИРГО. Вильна, 1912. Т. 3.

Романов Е. Р, 1912а. Белорусский сборник. Вильна. Т. 8, 9.

Романов Е. Р., 1912в. Приложение к протоколу 5-го заседания Виленского отделения предварительного комитета по устройству IX Археологического съезда в г. Вильне в 1893 г., происходившего 1-го февраля 1892 г. 2 // ВГВ. № 18. Неофициальный отдел.Российский исторический музей: Указатель памятников. М., 1893.

Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В. П. Семёнова- Тянь-Шаньского. СПб., 1905. Т. 9: Белоруссия.

Рубинштейн Н. Л., 1941. Русская историография. М.

Рукавишников А. В., 1999. Об организации власти в Полоцке в конце XII — середине XIII в. // ВИ. № 3.

Русская историческая библиотека. СПб., 1910.

Русская литература // Северная пчела. 1856. № 33.

Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло древней Руси. М.

Рыбаков Б. А., 1953. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. М.

Рыбаков Б. А., 1957. Место славяно-русской археологии в советской исторической науке // СА. № 4.

Рыбаков Б. А., 1964. Русские датированные надписи XI—XIV вв.

Рыбаков Б. А., 1968. Советская археология за 50 лет // ВИ. № 1.

Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.

Рыбакоу Б. А., 1932. Радз1м1чы // Працы III.

Рыер Я. Р., 19786. Помнш феадальнай вёсю // ПГКБ. № 3.

Рыер Я. Р., 1990. Развщцё сярэдневяковай весю на Беларуа i у суседшх землях. Магшёу.

Рябцевич В. Н., 2000. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X — начала XIV в. // ГАЗ. № 15.

Савельев А. К., 1884. Опыт собрания исторических записок о городе Рославле. С. Ракачевского // ИРАО. Т. 10, вып. 2.

Caeiu Н. I., 1930. Расколю курганау у Дарагабужсюм i Ульнинсюм паветах Смаленскай губернп // Працы II.

Садоуст Ф. П., 1930. «Савецкая Краша» — барацьбгг за савецкае краязнауства // Савецкая краша. Мшск. № 2 (11—12).

Самоквасов Д. Я., 1878. Историческое значение городищ // Тр. III АС. Т. 1.

Самоквасов Д. Я., 1908. Раскопки древних могил и описание, хранение и издание могильных древностей. М.

Самцэв1ч В., 1929. Бл1жэйшыя заданы краязна^ае працы у сувяз1 з выкананьнем пящгадовага пляну соцыялктычнага буда^чпцтва // Наш край. MiHCK. № 8—9.

Самцэвхч В., 19306. Аб удзеле краязнаучых аргашзацый у выкананьш прамфшпляну // Наш край. Мшск. № 9—10.

Самцэв1ч В., 1930а. Холопенецю раён на шляху суцэльнай колекты- в1зацьй // Наш край. Мшск. № 5—8.

СанковскийА., 1911. О деятельности Смоленского церковно-археологического комитета в прошлом // Смоленские епарх. вед. № 7.

Сапожников Н. В., 2016. Историческая топография древнего Смоленска. — Смоленск.

Сапунов А., Романов Е., Говорский В., 1893. Примерные основания учреждения Церковно-археологического музея в Витебске // ПЕВ. № 2.

Сапунов А. 77, 18856. Древности Спасо-Евфросиньевского монастыря в Полоцке // ПЕВ. № 10.

Сапунов А. П., 1883. Витебская старина. Витебск. Т. 1.

Сапунов А. 17., 1885а. Витебская старина. Витебск. Т. 4.

Сапунов А.П., 1886. Церковь Бориса и Глеба в Полоцке. Витебск.

Сапунов А. П., 18886. Житие Евфросинии Полоцкой. Витебск.

Сапунов А. П., 1888а. Витебская старина. Витебск. Т. 5.

Сапунов А. П., 1888в. Католическая легенда о Параскеве — княжне полоцкой. Витебск.

Сапунов А. 77, 1888 г. Полоцкий Спасо-Ефросиньевский девичий монастырь. Витебск.

Сапунов А. 77, 1890. Двинские или Борисовы камни. Витебск.

Сапунов А. 77, 1893. Река Западная Двина. Витебск.

Сапунов А. П., 18986. Достоверность отрывка полоцких летописей, помещенных в “Истории Российской” Татищева под 1217 г. //ЧОИДР. 1898. Кн. 3.

Сапунов А. П., 1898а. Архив Полоцкой духовной консистории. М.

Сапунов А. П., 1902. Архивы в городах Могилёвской губернии и в Минске. М.

Сапунов А. П., 19036. Списки населенных мест Витебской губернии. Витебск.

Сапунов А. П., 1903а. Исторический очерк 50-летия Витебского статистического комитета. Витебск.

Сапунов А. П., 1903в. Памятники времен древнейших и новейших в Витебской губернии. Витебск.

Сапунов А. 77, 1904. Церковь во имя св. пророка Ильи в г. Витебске. Витебск.

Сапунов А. П., 1905. План г. Витебска // ПКВитГ на 1905 г. Витебск.

Сапунов А. П., 1910. “Чертеж” города Витебска 1664 г // Тр. ВУАК. Витебск.

Сапунов А. П., 1911. Исторический очерк Витебской Белоруссии // Полоцко-Витебская старина. Витебск. Кн. 1.

Сапунов А. П., 1912. Речи в Государственной Думе 3-го созыва по стенографическим отчетам. СПб.

Сапунов А. П., 1894. Археологические находки в Виленской губернии // ВГВ. № 81.

Сахаров А. М., 1977. Некоторые вопросы методологии историографических исследований // Вопросы методологии и истории исторических исследований. М.

Сахаров А. М., 1978. Историография СССР: Досоветский период: учебное пособие. М.

Сахаров А. М., 1981. О некоторых вопросах историографических исследований // Сахаров А. М. Методология истории и историография. М.

Сахаров С., 1911. Открытие Витебского отделения Московского археологического института // Полоцко-Витебская старина. Кн. 1.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. 2.

Сведения об археологических исследованиях... // ИАК. СПб., 1914. Прибавл. к вып. 52.

Свердлов М. Б., 2003. Домонгольская Русь. СПб.

Свинъин Я., 1826. Взгляд на достопримечательные земли в городе Смоленске и урочищах, находящихся в Смоленской губернии // Отечественные записки. Сентябрь.

Свод русского фольклора: Былины: В 25 т. СПб., 2001. Т. 1: Былины Печоры.

Святыня города Полоцка: церковь св. Спаса и крест преподобной Евфросиньи // ЖМНП. 1841. Ч. 29, № 1. Отд. 7. Новости и смесь. С. 1—6.

Седов В. В., Лопатин И. В., 1995. [Рец. на кн.:] Энцыклапедыя «Археалопя i нум!зматыка Беларуа». Мшск, 1993 // СА. № 4.

Седов В. В., 1970. Славяне древнего Поднепровья и Подвинья // МИА. № 163.

Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI—XIII вв.

Седов В. В., 1995. Славяне в раннем средневековье. М.

Селиванов А. М., 2005. Историческое краеведение: Накопление и развитие краеведческих знаний в России (XVIII—XX вв.): Учебн. пособие. Ярославль.

Селицкий А. А., 1992. Живопись Полоцкой земли XI—XII вв. Минск.

Семевский А. М., 1888. Знакомые: Альбом А. М. Семевского. СПб., 1888.

Семевский М. К, 1885. Полоцкий кадетский корпус (1835—1885 гг.) // Русская старина. Вып. 4.

Семевский М. И., 1890. Путевые очерки, заметки и наброски поездки по России в 1890 г. // Русская старина. Т. 68, Кн. 12 (декабрь).

Семевский М. И., 1894. Торопец — уездный город Псковской губернии, 1016—1864. СПб.

Сементковский Р. И., 1893. Егор Францевич Канкрин. СПб.

Сементовский А., 1862. Описание Витебской губернии в лесном отношении // Тр. ВЭО. Т. 3.

Сементовский А. М., 1863. Заметки для археолога: Витебская губерния. № 44.

Сементовский А. М., 1867. Памятники старины Витебской губернии. СПб.

Сементовский А. М., 1878. Полоцк // ПКВГ на 1877 г. Витебск.

Сементовский А. М, 1890. Белорусские древности. СПб.

СемянчукА. 1995. Мацей Стрыйкоусю у Вялтм княстве Лггоусюм // Спадчна. Менск. № 1.

Семянчук Г. М., 1993. Браслау // Археалопя i нум1зматыка Беларусь Мшск.

Семянчук Г. М., Шыдлоуст К. С., 1994. Замкавая тара у Браславе. Мшск.

Семянчук Г. М., 1997. Гарадзппча «Замкавая Тара» у Браславе // ГЧсторыя Беларусь Жалезны век i сярэднявечча. Да 70-годдзя з дня нараджэння Г. В. Штыхава.. Мшск.

Сераковский С., 1884. Виленские очерки // Русская старина. Т. 41. Кн. 1 (январь).

Сербау I., 1927. Археолёпчныя расколю у аколщах Менску у 1925 годзе // ГАЗ. Менск.

Сергеева 3. М., 1969. Курганы у д. Баринова вблизи древнерусского Друцка (БССР) // КСИА. Вып. 120.

Сергеева 3. М., 1972. Раскопки курганов в Толочинском районе (БССР) // КСИА. Вып. 120.

Сергеева 3. М., 1977. О подковообразных фибулах с утолщенными концами // КСИА. Вып. 150.

Сергий, иеромонах, 1864. Жизнеописание преподобной Ефросинии, княжны полоцкой // Памятная книга Витебска на 1864 г. Витебск.

Сердюков И., 1867—1868. Крестьянская жизнь или обычаи в Мстис- лавльском уезде // МогГВ. 1867. № 50, 52; 1868. № 14, 23—30, 33—35, 40, 41, 45. Часть неофициальная.

Сизов В. И., 1887. Раскопки в Смоленской губернии // Древности: ТМАО. Т. 9, вып. 3.

Сизов В. И., 1894. Раскопки в Смоленской губернии //Древности: ТМАО. Т. 15, вып. 2.

Сизов В. И., 19026. Курганы Смоленской губернии. Вып. 1: Гнёздов- ский могильник близ Смоленска // МАР. № 28.

Сизов В. И., 1902а. Длинные курганы Смоленской губернии // Тр. XI. АС. М. Т. 2.

Скрынченко Д., 1907. Необходимость церковно-археологического музея и комитета в Минской Епархии // МЕВ. № 5.

Скрынченко Д., 1907. Необходимость церковно-археологического музея и комитета в Минской Епархии // Минское слово. № 102.

Слёзкин Н. Ф., 1910. Из архивных дел Витебского губернского правления // Тр. ВЖК. Витебск. Кн. 1.

Слово о полку Игореве: Древнерусский текст и переводы. М., 1981.

Случевский К. К., 1897. По Северо-Западной России. СПб. Т. 2.

Смоленская ученая архивная комиссия просит ответить на предлагаемые вопросы для составления археологической карты. Смоленск, 1914.

Смоленские грамоты XIII—XIV вв. М., 1963.

Смоленский вестник. 1889. № 204, 205.

Смоленский областной краеведческий музей: Мат-лы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1952. Т. 1.

Смородский А. П., 1893. Девятый археологический съезд. Мшск.

Снитко, 1911. Описание поездки в Пинск // Минская старина. Т. 2.

Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей и по разным местам. Минск, 1848.

Советская археология. 1948. Т. 10.

Соколов С, 1848—1849. Историческое обозрение Могилёвской губернии // МогГВ. 1848. Прибавление к № 1,3—6, 7, 10, 11, 18, 19,21,23; 1849. № 49, 50,51.

Соколов С., 1860. Правдоподобные догадки замеления Могилёвской губернии // МогГВ. № 52.

Соколов С., 1850—1851. Дорога из Могилёва через Старый и Новый Быков до Гомля // Могилёвские губернские ведомости. 1850. № 49; 1851. № 2, 3, 5, 6, 9, 12, 17.

Соколов С., 1857. Род князей Мстиславских // МогГВ. № 1,3.

Соколов С., 1858. Краткие историко-статистические сведения о городах и местечках Могилёвской губернии // МогГВ. № 1,4, 6, 10, 12.

Соколова В. К., 1979. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов (XIX — начало XX в.). М.

Соловцов П. А., 1821. О Забайкальских достопамятностях // Казанский вестник. Ч. 2, № 5.

Соловьёв С. М., 1991. История России с древнейших времен // Соловьёв С. М. Сочинения: В 18 Кн. М. Кн. VII, т. 13—14.

Соловьёв С. М., 1995. Писатели русской истории XVIII века // Соловьёв С. М. Сочинения. М. Кн. XVI: Работы разных лет.

Соловьёв С. М., 1995. Чтения о Петре Великом // Соловьёв С. М. Сочинения. М. Кн. XVIII: Работы разных лет.

Соловьёва Г. Ф., 1956. Славянские союзы племен по археологическим материалам VIII—XIV вв. н. э. (вятичи, радимичи, северяне) // С А. Т. 25.

Соловьёва Г. Ф., 1968. К вопросу о приходе радимичей на Русь // Славяне и Русь: (к 60-летию Б. А. Рыбакова). М.

Сороко С. М., 2004. “Витебские губернские ведомости”: (официальная и неофициальная часть). М.; Новополоцк.

Состояние Спасской церкви близь Полоцка в 1832 г. // ВГВ. 1910. № 108.

Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906.

Список населенных мест Российской империи. СПб., 1868. Т. 15: Смоленская губерния.

СпицынА. А., 1893. Древности Северо-Западного края. Т. 1. Вып. 2: Люцинский могильник. СПб. (МАР; № 14).

СпицынА. А., 1893в. Сведения 1893 г. о городищах и курганах // Известия Императорской археологической комиссии. СПб. Вып. 5. С. 114.

СпицынА. А., 1896. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении // ЗРАО. Т. 8, вып. 1, 2, новая серия.

СпицынА. А., 1897. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении // ЗРАО. Т. 9, вып. 1, 2, новая серия.

Спицын А. А., 18996. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении: Гродненская губерния // ЗРАО. Т. 11, вып. 1, 2, новая серия.

Спицын А. А., 1899а. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении: Гродненская губерния // ЗРАО. Т. 10. Вып. 1, 2, новая серия. Труды отделения русской и славянской археологии.

СпицынА. А., 1899в. Расселение древнерусских племен по археологическим данным // ЖМНП, 1899. Ч. 324, вып. 8 (август).

СпицынА. А., 19036. Городища дьякова типа // ЗОРСА. Т. 5, вып. 1.

СпицынА. А., 1903а. Сведения 1873 года о городищах и курганах // ИАК. Вып. 5. СПб.

Спицын А. А., 1905. Гнёздовские курганы в раскопках С. И. Сергеева // ИАК. Вып. 15.

СпицынА. А., 1917. Русская историческая география. Пг.

Срезневский И. И., 1873. Записка, читанная во Втором отделении АН в юбилей митрополита Евгения // Сборник статей, читанных в ОРЯС АН. СПб. Т. V. Срезневский И. И., 1958. Материалы для словаря древнерусского языка. М. Т. 1.

Стабровский И. И., 1899. К вопросу об ископаемых стеклянных шарах // Исторический вестник. СПб., Т. 75, [№ 3], март.

Старчевский А., 1846. О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории // ЖМНП. Ч. 49.

Стрижова Н. Б., 1991. Московский археологический институт по материалам отдела письменных источников Государственного Исторического музея // Очерки истории русской и советской археологии. М.

Суворин А. С., 1979. Письма к М. Ф. Депуле, публикация М. Л. Сема- новой / А. С. Суворин // Ежегодник рукописного отдела пушкинского дома. Л. С. 118—188.

Султанов Н. В., 1880. Русское зодчество в западной оценке // Зодчий. № 1—2.

Сумникова Т. А., 1973. “Повесть о великом князе Ростиславе Мстиславовиче Смоленском” и о церкви // Восточнославянские языки: Источники их изучения. М.

Супшст А. К., 1925. Магшьшк каля вёсю Лятох Вщебскага раёну i акруп // Вщебшчына. Вщебск. Т. 1.

CynincKiA. К., 1930. За новы музей // Наш край. Мшск. № 7—8.

Сущинский В., 1922. Пешеходная экскурсия в Изяславль // Вести. Народного комиссариата просвещения БССР. Минск. № 9, 10.

Сыроечковский Б. Е., 1925. Записки Бошняка // Красный архив. № 9.

Таблицы распределения древностей // ОАК за 1898 г. СПб., 1901.

Таблицы распределения древностей // ОАК за 1912 г. Пг., 1916.

Таблицы распределения древностей // ОАК за 1913—1915 г. Сг., 1918.

Талъвирская 3. Я., 1967. Некоторые вопросы общественного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х — начале 60-х годов и подпольная литература // Революционная Россия и революционная Польша. М.

Тараканова С. А., 1955. Археологическая разведка по Неману // КСИИМК. Вып. 57.

Тараканова С. А., 1956. Псковские городища // КСИИМК. Вып. 62.

Таранович В. П., 1946. К вопросу о древних лапидарных памятниках с историческими надписями на территории Белорусской ССР // С А. Т. 8.

Тарасау С. В., 1992. Новае у археалогп Полацка // Полоцкий летописец. Полоцк.

Тарасау С. В., 1998. Полацк IX—XVII ст. ст. Мшск.

Тарасенко В. Р., 19576. Раскопки городища “Шведская гора” в Волко- выске в 1954 году // Материалы по археологии БССР. Минск. Т. 1.

Тарасенко В. Р., 1952. Раскопки Минского замчища в 1950 году // КСИИМК. Вып. 44.

Тарасенко В. Р., 1955. Гродно — древнерусский город: [Рец. на кн.:] Воронин Н. Н. Древнее Гродно: По материалам археологических раскопок 1932—1949 гг. М., 1954. (МИА; № 41) // Коммунист Белоруссии. № 7.

Тарасенко В. Р., 1957а. Древний Минск // Материалы по археологии БССР. Минск. Т. 1.

Тарасов С. В., 1988. Раскопки в Полоцке // АО 1986 г. М.

Татищев В. Н, 1962. Российская история. М.; Л. Т. 1.

Татищев В. Н., 1963. Российская история. М.; Л. Т. 2.

Татищев В. Н., 1964. Российская история. М.; Л. Т. 3, 4.

Татищев С. С., 1903. Император Александр II. СПб. Т. 1,2.

Татур Г. X., 1878. Археологическое значение Минской губернии // ПК Минской губернии на 1878 г. Минск. Кн. 2.

Татур Г. X., 1892. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии. Минск.

Таутавичус А. 3., 1959. Восточно-литовские курганы // Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. М. Т. 1.

Тетрадь. В ней описаны рубежи г. Полоцку и Полоцкому повету... Доставил С. Савельев // ВОИДР. Кн. 224, отд. 2.

Тихомиров М. Н., 1949. Древнерусские города. М.

Тихомиров М. Н., 1952. “Список русских городов дальних и ближних” // Исторические записки. Т. 40.

Тихомиров М. Н., 1956. Древнерусские города. М.

Ткачёв М. А., 1969. Прорезка вала городища на реке Менке // Тез. докл. к конф. по археологии Белоруссии. Минск.

Ткачёв М. А., 1976. Работы в белорусском Посожье // АО 1975 г. М.

Ткачёв М. А., 1985. Изучение средневековых памятников Белоруссии // АО 1983 г. М.

Ткачёв М. А., 1987. Замки Белоруссии. Минск.

Ткачёв М. А., 1977. Работы посожского отряда // АО 1976 г. М.

Ткачоу М. А., 1977. Замю Беларуш (XIII—XIV ст. ст.). Мшск.

Ткачоу М. А., 1978. Абарончыя збудаванш заходшх зямель Беларус! XII—XVIII ст. ст. MiHCK.

Ткачоу М. А., 1993. Прапойсю замак // Археалопя i нум!зматыка Беларус!. Мшск.

Ткачоу М. А., ТрусауА. А., 1992. Старажытны Мсщслау. Мшск.

Толочко А. Я., 1997. Конституционный проект Романа Мстиславича 1203 г.: Опыт источниковедческого исследования // Древнейшие государства Восточной Европы. 1995 г. М. С. 240—262.

Толочко А. Я., 2005. “История Российская” Василия Татищева: источники и известия. М.

Томпсон Я., 2003. Голос прошлого: Устная история. М.

Топографические известия, служащие для полного описания Российской империи. СПб., 1871. Т. 1, ч. 1.

Третъяков П. Я, 1937. Расселение древнерусских племен по археологическим данным // СА. М. Т. 4.

Третъяков П. Я, 1941. Северные восточнославянские племена // МИА. № 6.

Третъяков П. Я, 1958. Городища-святилища левобережной Смоленщины // СА. № 4.

Третъяков П. Я., 1962. Средневековые замчища Смоленщины // Историко-археологический сборник (к 60-летию А. В. Арциховского).

Третъяков П. Я, 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л.

Третъяков Я. Я, 1974. Некоторые данные об общественных отношениях в восточной среде I тыс. н. э // СА. № 2.

Третъяков Я. Я, Шмидт Е. А., 1963. Древние городища Смоленщины. М.; Л.

Третье дополнение к каталогу Могилёвского музея. Могилёв.

Трофимовский Я. В., 1864. Историко-статистическое описание Смоленской епархии. СПб.

Трубачёв О. Я, 1959. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М.

Трубачёв О. Я, 1992. В поисках единства. М.

Трубницкие А. и М. Хроника Белорусского города Могилёва. М.

Труды Минского статкомитета. Минск, 1870.

ТрусауА. А., 1990. Староню мураванай кшп. Мшск.

Трусау А. А., 1995. Вяртанне да нашчадкау // Пстарычны альманах. Мшск. Вып. 1.

Трусау А. А., Соболь В. Е., 3danoei4 Н. /., 1993. Стары замак у Гродне XI—XVIII ст. ст. // Пстарычна-археалапчны нарыС. Мшск.

Трусау L, 1994. Новыя крынщы да псторьи Каложской царквы // Сьвщязь. Гродна. № 1.

Трусов О. А., 1988. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI—XVTI вв.: Архитектурно-археологический анализ. Минск.

Турбин Н. М., 1886. Городская стена в Пскове // Древности. М. Вып. 11.

Тургенев князю Вяземскому // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. III: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым.

Турцевич Ар., 1906. Краткий исторический очерк Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. 1864—1906. Вильна.

Турчинович О. В., 1853. О поземельной собственности и наследстве в Древней Руси. СПб.

Турчинович О. В., 1854. История сельского хозяйства в России от времен исторических до 1850 г. СПб.

Турчинович О. В., 1857. Обозрение истории Белоруссии. СПб.

Тыртов А. П., 18926. Некоторые пояснения к описанию жития преподобной Евфросиньи Полоцкой // ВГВ. 1892. № 93—99. Неофициальный отдел.

Тыртов А. П., 1892а. Из прошлого Вильны // ВГВ. № 81, 82.

Тыртов А. П., 1893. Городище Царьград // Тр. ВОМПК. Вильна. Отд. 11.

Тышкевич К. П., 1865. О курганах в Литве и Западной Руси. Вильна.

Тышкевич К. П., 1867а. Свинцовые оттиски, найденные в реке Буге у Дрогочина // Древности: ТМАО. М. Т. 1, вып. 2.

Тышкевич К. П., 18676. Раскопки курганов в Минской губернии // Виленский вестник. № 20.

Увага, краязнауцы // Наш край. Мшск, 1930. № 7—8.

Указатель Государственного Исторического музея. М., 1893.

Улащик Н. Н., 1985. Введение в изучения Белорусско-Литовского летописания. М.

УръеваА. Ф., 1991. Стратиграфия и хронология раскопа УС-V в Смоленске // Смоленск и Гнёздово. М.

Улащик Н. Н., 1973а. Очерки по археографии и источниковедению Белоруссии феодальнего периода. М.

Улащик М. М., 19736. С. С. Шутау — археолаг i доктар // ПГКБ. № 3.

Успенская А. В., 1953. Курганы южной Белоруссии X—XIII вв // Тр. ГИМ. М. Вып. 22.

Успенская А. В., 1964. Древнерусское поселение Беницы // Ежегодник ГИМ. 1962 г. М.

Успенская А. В., 1967. Нагрудные и поясные привески // Очерки по истории деревни X—XIII вв. М. (Тр. ГИМ; Вып. 43).

Успенская А. В., Фехнер М. В., 1956. Поселения Древней Руси // Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. (Тр. ГИМ; Вып. 32).

Устав Минского церковно-археологического комитета // МЕВ. 1908.

№3.

Устюжский летописный свод. М., 1950.

Учреждение при Комитете музея древностей. Отчет Витебского губ. статистического комитета за 1868 г., Витебск, 1869.

Ф[урсов] М. В., 1890. Несколько слов о могилёвском музее // МогГВ. № 58.

Факультет общественных наук (Ф. О. Н.) Первого МГУ. М., 1925.

Федотов Г. П., 2000. Святые русской земли // Собр. соч. в 12 т. М. Т. 7.

Федотов Г. П., 2001. Русское религиозное сознание: христианство Киевской Руси X—XIII вв. / Собр. соч. в 12 т. М. Т. 10.

Формозов А. А., 1961. Очерки по истории русской археологии. М.

Формозов А. А., 1969. Новые польские книги по истории археологии // С А. № 3.

Формозов А. А., 1974. Пушкин и Ходаковский // Прометей. М. Вып. X.

Формозов А. А., 1981. К столетию “Археологии России” А. С. Уварова // Природа. № 12.

Формозов А. А., 1983. Начало изучения каменного века в России. М.

Формозов А. А., 1985. Документ по истории русской археологии начала XIX в. // СА. № 3.

Формозов А. А., 1986. Страницы русской археологии. М.

Францев В. А., 1906. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага.

Фроммов М. Я., 1974. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л.

Фроммов М. Я., 1999. Киевская Русь: Главные черты социально-экономического строя. СПб.

Фурсов М., 1893. Добавление к статье... о типографском деле в Могилёвской губернии. Могилёв.

Фурсов М. В., 1895. Курганные раскопки в пяти уездах Могилёвской губернии в 1892 г.//Тр. IX АС. Т. 1.

Фурсов М. В., 1898. Описание Могилёвского музея. 2-е изд. Могилёв- на-Днепре.

Фурсов М. В., Чоловский С. Ю., 1892. Дневник курганных раскопок, произведенных по поручению г. начальника Могилёвской губернии Александра Станиславовича Дембовского в течение лета 1892 г. в уездах Рогачёвском, Быковском, Климовичском, Черниковском и Мстиславском. Могилёв.

Хавлюк П. И., 1974. Раннеславянские поселения в бассейне реки Южного Буга // Раннесредневековые восточные древности. Л.

Ходаковский 3. Д., 1819. Разыскания касательно русской истории // Вестник Европы.

Ходаковский 3. Д., 1837. Пути сообщения Древней Руси // РИС. СПб.

Хозерау I. М., 1928. Полацкае будаунщтва старадауняга перыяду // Зап. аддзела гуманггарных навук / 1нбелкульт. Менск. Кн. 6.

Хозеров И. М., 1995. Полоцкое зодчество XI—XII вв. в свете новых исследований // Адраджэнне. Пстарычны альманах. Мшск. Вып. 1.

Хозеров И. М., 1928. Новые данные о памятниках древнего зодчества города Смоленска // Seminarum Kondakovianum. Прага.

Хозеров И. М., 1994. Белорусское и смоленское зодчество XI—XII вв. Минск.

Хорошев А. С., Пушкина Т. А., 2006 Древняя Русь по археологическим данным // Археология: Учебник. М.

Хроника Быховца. М., 1966.

Цалким В. И., 1954. Фауна из раскопок в Гродно // МИА. Т. 41.

Цебриков М, 1862. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Смоленская губерния. СПб.

Церковно-археологический музей // МогГВ. 1908. № 3. Часть неофициальная.

Цыряпкина Ю. Н., 2017. — Деятельность русских военных врачей в ходе организации медицинского дела в ташкентском уезде Туркестана во второй половине XIX — начале XX вв. // Вестник Кемеровского государственного университета. № 1. С. 69—73.

ЦъвжевичА., 1927. Западнорусская школа // Полымя. № 8.

Чебышева В. М., 1886. Раскопки курганов Смоленской губ. Дорогобужского уезда летом 1879 г. / ИОЛЕАЭ. Т. XLIX: Антропологическая выставка. Т. 4, вып. 1.

Черейский Л. А., 1976. Пушкин и его окружение. Л.

Черепнин Л. В., 1993. Русская историография с древнейших времен до 1917 г.: Учебн. пособие. М.

Чертков А. Д., 1838. О древних вещах, найденных в 1838 г. в имении гр. Н. А. Толстого//РИБ. М. Т. III.

Чичерин Б. Н., 1990. Воспоминания // Русские мемуары: Избранные страницы (1826—1856). М.

Чоловский С., 1903. Археологические раскопки 5 и 6 октября 1906 г // МогГВ. № 90. Местный отдел.

Ш. А., 1923. У таварыстве псторьп старасьвеччыны (Доклад М. Мас- лакоуца) // Савецкая Беларусь. Мшск. № 96.

Шадыро В. К., 1985. Ранний железный век северной Белоруссии. Минск.

Шамов В. П., 2014. Краеведение Беларуси / В. П. Шамов. —Учебное пособие. — Минск.

Шапиро А. Л., 1957. Русская историография до XIX в.: Курс лекций. М.

Шасколъский К. П., 1965. Норманнская теория в современной буржуазной науке. М.; Л.

Шафарик П. И., 1848. Славянские древности. М.

Шахматов А. А., 1908. Разыскания о древнейших летописных сводах. СПб.

Шахматов А. А., 2001. Разыскания о русских летописях. М.

Шелов Д. Б., 1961. Археологические съезды // СИЭ. Т. 1.

Шероцкий К. В., 1915. Софийский собор в Полоцке // Дмитрию Власьевичу Айналову. Пг.

Шестаков П.[Д.], 1857. География Смоленской губернии // ПКСГ на 1857 г.

Шилов А. А., 1918. К биографии Пушкина // Былое. № 2.

Ширинский С. С., 1968. Ременные бляшки из Бирки и Гнёздова со знаками Рюриковичей // Славяне и Русь: (к 60-летию Б. А. Рыбакова). М.

Ширинский С. С., 1970. Курганы IX — первой половины X в. у д. Новоселки // Древние славяне и их соседи. М.

Шмидт Е. А., 19576. Курганы XI—XIII вв. у д. Харлапово // МИСО. Вып. 2.

Шмидт Е. А., 1957а. Результаты изучения археологических памятников Смоленской области в 1949—1955 гг. // Сб. научных работ СКНИИ. Смоленск.

Шмидт Е. А., 1961. Некоторые особенности городищ верховьев Днепра во второй половине I тысячелетия до н. э. // МИСО. Вып. 4.

Шмидт Е. А., 1963. Археологические памятники второй половины I тыс. н. э. на территории Смоленской области // МИСО. Вып. 5.

Шмидт Е. А., 1969. Раскопки в Смоленской области // АО 1968 г. М.

Шмидт Е. А., 1970. Об этническом составе населения Гнёздова // СА. № 3.

Шмидт Е. А., 1974. К вопросу о древних поселениях в Гнёздове // МИСО. Вып. 8.

Шмидт Е. А., 1976. Археологические памятники Смоленской области. Смоленск: 1100 лет. Смоленск.

Шмидт Е. А., 1982. Археологические памятники Смоленской области. М.

Шмидт Е. А., 1983. Археологические памятники Смоленской области. М.

Шмидт Е. А., 2012. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных). Смоленск.

Шпилевский П., 1854. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю // Современник. Т. 48.

Штыхау Г. В., 1963. Пытанш пстарычнай тапаграфп Полацка // Весщ АН БССР. Сер. грамад. навук. № 2.

Штыхау Г. В., 1970. Полацюя фрэсю XII стагоддзя // ПГКБ. № 1.

Штыхау Г. В., 1992. Крыв1чы. Мшск.

Штыхау Г. В., 1993. Лятох! // Археалопя i нум!зматыка Беларусь Мшск.

Штыхау Г. В., Лебедеву Г. П., 1974. Старажытны город на Вщьбе // Весщ АН БССР. Сер. Грамад. навук. № 4.

Штыхов Г. В., 1963. Письмена на камне из Полоцка // СА. № 4.

Штыхов Г. В., 1971. Археологическая карта Белоруссии. Минск. Т. 2.

Штыхов Г. В., 1975. Древний Полоцк IX—XIII вв. Минск.

Штыхов Г. В., 1978. Города Полоцкой земли IX—XIII вв. Минск.

Шуберт Ф. Ф., 1838—1842. Тригонометрическая съемка губерний Санкт-Петербургской, Псковской, Витебской и части Новгородской (1820—1832) // Зап. Военно-топографического депо. СПб., 1838. Ч. 2; 1840. Ч. 4; 1841. Ч. 4; 1842. Ч. 7.

Шчакащхт М., 1925. Фрэсю полацкага Барысаглебскага мана- стыра // Наш край. Менск. № 1.

Шчакацшн М., 1928. Нарысы з псторьп Беларускага мастацтва. Менск. Т. 4.

Щ. К., 1891. Село Волочёк Дорогобужского уезда // Смоленский вестник. № 91.

Щапов Я. Н., 1963. Смоленский устав князя Ростислава Мстисла- вича // АЕ за 1962 г.: (к 70-летию М. Н. Тихомирова).

Щапов Я. Н., 1972. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. М.

Щербатов М. М., 1770. История Российская с древнейших времен. СПб. Т. 1.

Щукин А., 1892. Рославль // Смоленский вестник. № 19, 51.

Ъ., 1892. [Рец. на книгу:] Татур Г. X. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и их археологическое значение // Виленский вестник. № 252.

Ъ., 1893. [Рец. на книгу:] Татур Г. X. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии // Этнографическое обозрение. № 3. С. 178—180.

Эвальд Э., 1854. Полоцкая старина // Санкт-Петербургские ведомости. № 229.

Эйдельман Н. Я., 1983. Последний летописец. М.

Эльпе, 1910. Красоты родного края // ВГВ. № 47.

Этнаграф1я беларусау, 1985 — Этнаграф1я беларусау: пстарыяграф!я, этнагенез, этшчная псторыя. Мшск.

Юдин Г. А., 1977. За гранью прошлых дней. М.

Юрашкевич А., 1908. Церковно-археологический комитет в Минске // МЕВ. № 7.

Юцевич Л., 1837. Исполинские горы и могилы в Литве (из записок Юцевича) // Сын Отечества. Ч. 185, № 9—12. Отд. II: Наука и искусство.

Якушкин И. Д., 1951. Записки, статьи, письма. М.

Янин В. Л., 2003. Новгородские посадники. Нзд. 2-е, переработанное и дополненное. М.

Янин В. Л., 2007 Новгород // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков. Энциклопедический словарь. — СПб.

Янчук Н., 1887. Из научной поездки в Белоруссию // Минский листок. Минск. № 6.

Янчук Н. А., 1888. А. К. Киркор (некролог) //Древности: ТМАО. М. Т. 12. Вып. 2.

  • [1] Отдельное издание вышло в Петербурге в 1819.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >